Vojenství

Jak francouzský král oblékal své vojáky po kanadsku

icon.gif Pravý francouzský voják se svým oblečením vždy přizpůsobil prostředí, do kterého byl zrovna povolán, zvláště pokud oděv nevyhoval klimatickým podmínkám. My se zaměříme na období kdy velká část severoamerického kontinentu patřila Francii (pol. 17. stol. až pol. 18. stol.)

Vojáci povolaní do těchto vzdálených končin byli nuceni používat podobné oblečení jako osadníci. Toto oblečení stejně ale bylo ujednocováno.

Zbroj vendelského období z hrobu Valsgärde 8

icon.jpg Článek je volným překladem článku Armour of the vendel period, Greta Arwidson, publikovaným v Acta Archeologica, Vol. X, 1939, Kobenhaven.

V roce 1936 byla při průzkumu hrobu č. 8 datovaného do 7. st. na pohřebišti Valsgärde nalezena unikátní, relativně dobře zachovaná zbroj ve skandinávské oblasti zcela nového typu. Je tvořena svislými kovovými pláty spojenými navzájem pomocí kožených řemínků a prof. Ellis H. Minns pro ni zavedl název „stave armour“ (stave je v angličtině „dužina“, plaňka na výrobu sudů). Vzhledem k tomu, že nenacházím vhodný český ekvivalent, zůstanu u tohoto pojmenování.

Chorvatská hraniční pěchota v sedmileté válce

Vraťme se o dvě a půl století nazpět, do období rokoka, kdy v letech 1757 - 1763 Evropou zmítal konflikt, kterému dnes říkáme Sedmiletá válka.

Právě zde, v době kdy válečnictví zažívalo obrovských změn, se objevily na území tehdejší vojenské hranice (militärgrenz) s Tureckem jednotky na svou dobu velmi pokrokové a ojedinělé, na druhou stranu však neprávem opomíjené.

Několik poznámek k ochrannému odění ranně středověké Byzance

Tento článek je souhrnem informací o raně středověkých byzantských zbrojích nacházejících se na internetu. Základem je překlad článku Kremasmata, Kabadion, Klibanion: Some aspects of middle Byzantine military equipment reconsidered ze serveru Levantia vystavený na adrese
http://www.levantia.com.au/military/KKK.html.

Původní článek byl publikován v Byzantine and Modern Greek Studies number 22, 1998, pp. 38-50. Překlad článku jsem doplnil o další informace a obrázky věnující se raně středověkým byzantským zbrojím.

Materiální vybavení byzantské armády je otázka, která byla studována mnohem méně intenzivně než její organizace a taktika. Publikace posledních desetiletí toto téma spíše zatemnily než vyjasnily.

Zbroj starotureckého bojovníka z Balyk-Sooku

Referát ze sborníku Materiály vojenské archeologie Altaje a přilehlých oblastí, Barnaul, 2002. Originál článku je k vidění v ruštině na adrese http://step-ta-voliy.narod.ru/panz1.htm.

Mohylník Balyk-Sook I se nachází v centrálním Altaji v údolí řeky Ursul. Kurgan 11 tohoto mohylníku obsahuje unikátní staroturecký pohřeb, obsahující kompletní lamelovou zbroj, byť dochovanou v nepříliš dobrém stavu. Pohřeb zahrnuje:

 

Lamelová zbroj z Bek-Bike

Při pátrání po původu a vzhledu lamelových zbrojí jsem se dostal i k velmi zajímavému nálezu kompletní lamelové zbroje z lokality Bek-Bike. Jedná se o jednu z mála kompletně zachovaných ranně středověkých lamelových zbrojí. Proto jsem navzdory geografické odlehlosti místa nálezu od naší střední Evropy přeložil tento článek, který je v originále publikován v ruštině na stránkách Tože Gorod na adrese http://tgorod.ru/index.php?topgroupid=2&groupid=7&subgroupid=5&contentid=36  Jeho anglická verze se dá najít na stránkách Red Kaganate na adrese http://www.geocities.com/kaganate/bekbeke.html.

Nomádská středoasijská zbroj z Birky

Zbytky lamelové zbroje byly nalezeny v roce 1877, 1934 a v letech 1998-2000 při vykopávkách v Birce, v místě nazývaném Garrison (Uppland, Adelsö psh, Björkö). V tomto článku jsou lamely analyzovány a srovnávány s podobnými nálezy ze Sibiře a střední Asie. Bylo identifikováno 8 různých typů lamel a byla odhadnuta jejich původní poloha v lamelové zbroji a byla nastíněna i možná podoba zbroje. Po prozkoumání podobných nálezů z Asie se ukázalo, že zbroj z Birky je pravděpodobně starotureckého původu. Nicméně definitivní závěr ohledně původu zbroje nebyl učiněn. Zbroj byla předběžně datována do let 900-950 n.l.

Příspěvek k vojenské taktice na konci středověku

 

 

Vozovy sikTento článek se zabývá způsobem válčení ve střední Evropě v 15. stol. a na počátku 16. stol. Zaměřuje se hlavně na taktiku českého vojska formovanou tehdejšími konflikty. Pokusím se zde o nezaujatý pohled na skutečnosti, které byly dříve, z nejrůznějších důvodů, poněkud zkomoleny a pravděpodobně jsou takto přijímány dosud. Budu čerpat z odborné literatury (pouze fakta, nikoliv závěry), dále z publikovaných historických vojenských řádů, dobových kronik, ikonografie a datovaných předmětů vojenského rázu. Za větší rozsah článku se předem omlouvám, ale nepodařilo se mi ho více zredukovat.

 

Válečný vůz a vozová hradba

Lamelová zbroj z Tatarských Mohilek (Restaurace a rekonstrukce)

Lamelové zbroje jsou zajímavý druh odění, který byl v ranném středověku používán (byť není jasné v jak velké míře) i na území Evropy. Původ lamelových zbrojí je zřejmě ve střední Asii, odkud se v době stěhování národů rozšířily i na území Evropy, kde byl používán až do vrcholného středověku. Nálezů jednotlivých lamel a jejich fragmentů jsou hojné a to jak z Asie, tak z Evropy. naopak nálezy kompletních zbrojí, nebo alespoň dostatečně zachovalých částí umožňujících rekonstruovat střih zbroje je pomálu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Vojenství