Zbroj starotureckého bojovníka z Balyk-Sooku

Referát ze sborníku Materiály vojenské archeologie Altaje a přilehlých oblastí, Barnaul, 2002. Originál článku je k vidění v ruštině na adrese http://step-ta-voliy.narod.ru/panz1.htm.

Mohylník Balyk-Sook I se nachází v centrálním Altaji v údolí řeky Ursul. Kurgan 11 tohoto mohylníku obsahuje unikátní staroturecký pohřeb, obsahující kompletní lamelovou zbroj, byť dochovanou v nepříliš dobrém stavu. Pohřeb zahrnuje:

 

   • lamelovou zbroj dochovanou v podobě velkého množství úlomků železných lamel.
   • fragmenty kroužkového pletiva
   • dva páry rohových destiček ze složeného luku (obr. 6,2-5). Destičky jsou lichoběžníkového tvaru a délka větších je 18cm, menších 15cm.
   • železné třmeny (obr. 2,13,14)
   • části uzdy – stříbrné plíšky, nákončí a přezky, objímky, trojník-rozdělovník (nenapadá mě český ekvivalent) (obr. 3 )
   • rohové nákončí a rukojeť jezdeckého bičíku (obr. 3,16,18)
   • garnitura opasku ze stříbrných plíšků charakteru „rámečků“ různých tvarů (obr.4)
   • stříbrná nádoba
   • zlatá náušnice se třemi perlami
   • železný hrot kopí (obr. 6,8). List kopí byl kosočtvercovitého průřezu a měl délku 13,5cm. Tulej se nedochovala, ale podle exemplářů z jiných kurganů téhož mohylníku měla cca stejnou délku jako čepel.
   • Zbytky hrotů střel (obr. 6,6-7)
   • další věci


Obr. 1 Kresebná rekonstrukce pohřbeného velmože


Obr. 2 Nalezené předměty


Obr. 3 Nalezené předměty


Obr. 4 Opasková garnitura


Obr. 5 Stříbrná nádoba


Obr. 6 Nalezené předměty vč. kroužkového pletiva
 

Předměty nalezené v tomto hrobě mají mnoho analogií po celé oblasti Sajano-Altaje. Podle třmenů, opasku a stříbrné nádoby je hrob datován do 8. – 1. poloviny 9. století. To je doba Ujgurského a Kyrgyzského kaganátu, přičemž turci altajské oblasti si v této době uchovali určitou míru samostatnosti. Ve starotureckých pohřbech pohřeb člověka často doprovází pohřeb koně, řidčeji i dvou či tří. V hrobě Balyk-Sook byly nalezeny pozůstatky čtyř koní. Je to jediný takový nález na Sajano-Altajské vrchovině. Tento fakt spolu s bohatstvím hrobového inventáře svědčí o mimořádném bohatství a urozenosti pohřbeného. Další mimořádností tohoto pohřbu je zneuctění hrobu. Lebka pohřbeného chybí. Kosti levé ruky byly odsunuty průrazem lupičů do kurganu a ležely odděleně, ale v anatomickém uspořádání. To svědčí o tom, že k vyloupení mohyly došlo nedlouho po pohřbu. Cenné věci však nebyly odcizeny, zřejmě se nejednalo o prosté vyloupení mohyly, ale pouze o její zneuctění. Zda byla cílem hlava pohřbeného je těžko říci. Při tom byla úmyslně poškozena zbroj, část lamel zbroje byla nalezena v tunelu vykopaném lupiči. Velké množství lamel zbroje dovoluje předpokládat, že v hrobě byla kompletní lamelová zbroj. Tato zbroj byla uložena v blízkosti pohřbeného, uprostřed hrobové jámy. Podle rozložení lamel nelze soudit na kontrukci zbroje, neboť ani jedna lamela nalezená v tomto hrobě nebyla dochovaná vcelku. Nicméně po důkladné restauraci nálezů se podařilo zrekonstruovat část lamel i některé části samotné zbroje.

Lamely zbroje je možno podle tvaru, rozměrů a počtu otvorů rozdělit na následující typy.

 

  • Typ 1 Lamely s okrouhlým horním okrajem a pravoúhlým dolním okrajem (obr. 8,1-3, obr. 10,1). Rozměry: délka 7-7,5cm, šířka 2-2,7cm, tloušťka 1-3mm. Směrem k dolnímu okraji se lamely lehce zužují. Zvláštním detailem je přítomnost polokulovitého vyklenutí v horní části každé lamely a značná tloušťka lamel. Lamely mají 12 otvorů. Bylo nalezeno 46 úlomků z minimálně 34 lamel. Sestavena byla jedna celá lamela.


   Obr. 7 Nalezené úlomky lamel

 

  • Typ 2 Lamely s okrouhlým horním okrajem a pravoúhlým dolním okrajem (obr. 7,1-3, obr. 8,4-9). Rozměry: délka 9,5-10cm, šířka 2,3-3cm, tloušťka 1-2mm. Zvláštním detailem je lehké ohnutí horního okraje některých lamel směrem dovnitř. Rozlišujeme 2 varianty

   A. Se 13 otvory (obr. 10,2)
   B. S 14 otvory, na dolním okraji lamely jsou horizontálně 3 otvory (obr. 10,3)

   bylo nalezeno celkem 151 úlomků z minimálně 39 lamel. Zrekonstruovány byly 2 lamely.

   Na spečených fragmentech lamel 1. a 2. typu bylo zřetelně vidět naléhání jedné lamely na druhou a to jak zleva doprava, tak i zprava doleva. Překrytí lamel činilo 4-5mm (obr. 8,4-6,9)


   Obr. 8 Nalezené úlomky lamel

 

  • Typ 3 Lamely s okrouhlým, lehce zaostřeným horním okrajem a pravoúhlým dolním okrajem se zaoblenými rohy (obr. 7,4-16, obr. 10,4-5). Rozměry: předpokládáná délka 6,5-7cm, šířka 0,7-1cm, tloušťka 1-2mm. Horní okraj některých lamel je ohnut směrem dovnitř. Rozlišujeme dvě varianty:

   A. Se 14 otvory (obr. 10,4)
   B. S 15 otvory (obr. 10,5)

   Existují ještě úlomky lamel s odlišným systémem otvorů, které pravděpodobně představují ještě jednu variantu (obr. 8,7-10). Nicméně rozměr těchto lamel a počet otvorů nebyl stanoven. Celkem bylo nalezeno 702 úlomků minimálně ze 172 lamel. Vcelku se nepodařilo zrekonstruovat ani jednu lamelu. Na spečených fragmentech lamel bylo zřetelně rozeznatelné látkové olemování horního okraje každé řady lamel a dolního okraje první řady lamel. Stejně tak byl dobře patrný způsob spojení lamel pomocí šňůry či tkanice.


   Obr. 9 Nalezené lamely

 

  • Typ 4 Lamely s okrouhlým horním okrajem a pravoúhlým dolním okrajem (obr. 9, 1-3,5,6 obr. 10,8). lamely jsou silně ohnuty a jednoznačně patří k přilbě. Rozměry: předpokládaná délka 18cm, (výška přilby 15,5 – 16cm), šířka 3-3,7cm, tloušťka 2-3mm. byly opatřeny 27 otvory (obr. 10,8). Celkem bylo nalezeno 102 úlomků z minimálně 18 lamel. Ani jednu lamelu se nepodařilo zrekonstruovat celou. Lamely překrývaly jedna druhou zleva doprava, šířka překrytí byla 8-9mm. Na dolním okraji měly lamely zbytky lemu o šířcě 5mm.

   Ještě 107 malých a středních úlomků mohou patřit k typu 1,2 nebo 4. 14 nalezených úlomků pravděpodobně nepatří ani k jednomu z výše vydělených typů. Odlišují se větší tloušťkou (3-4mm) a -hojnými organickými zbytky (obr. 7,17-19). Možná představují zbytky dvou větších lamel/plechů. Nicméně jejich přesný tvar a systém otvorů nebyl zrekonstruován. Dá se pouze řící, že jsou na okrajích opatřeny řadou otvorů a jejich okraj je v šířce 1cm pokryt zbytky organických látek. Taktéž ve středu je několik otvorů.


   Obr. 10 Rekonstrukce jednotlivých typů lamel

Z železných úlomků se podařilo částečně zrekonstruovat okrouhlou horní část přilby (obr. 9,4, 10,9). Tento díl je oválného tvaru, tloušťky 3mm a rozměrů 12x10cm. Uprostřed je polokulovitý výstupek. Na okrajích byl pravděpodobně opatřen řadou otvorů pro upevnění lamel.

Kroužkové pletivo je tvořeno malými bronzovými kroužky a velkými kroužky železnými. Pletivo je tvořeno jednotlivými izolovanými fragmenty bronzového pletiva se spečenými železnými kroužky (obr. 6,1). Pletivo z bronzových (obr. 6,1a) a ze železných (obr. 6,1b) kroužků se mezi sebou střídalo, nicméně zrekonstruovat přesný vzhled kroužkového pletiva není možno. Přibližná plocha kroužkového pletiva je 490 cm2 ( 20x24,5cm).

Bronzové kroužky mají průměr 7-8mm, šířka drátu je 1mm, tloušťka drátu 0,7mm. Pleteny jsou způsobem 4 v jednom (obr. 6,1b). Kroužky jsou střídavě svařeny a snýtovány. Vždy 4 nýtované kroužky jsou spojeny s jedním svařeným a naopak.

Železné kroužky mají průměr 16-17mm, šířka drátu je 3-4mm, tloušťka drátu je 2mm. Způsob spojení kroužků byl stejný jako u bronzových.

Na kroužkovém pletivu byly nalezeny zbytky vzorovaného čínského hedvábí tvořícího podklad a dolní olemování kroužkového pletiva.

V místě nahromadění úlomků lamel byla nalezena nevelká železná nákončí řemínků (obr. 6,12-15), masivní přezka (obr. 6,10) a nákončí řemene (obr. 6,11). Ze železných úlomků byl složen předmět nejasného určení (obr. 6,9). Tyto předměty byly pravděpodobně součástmi zbroje.

Analýza tvaru lamel, jejich rozměrů a systému otvorů při použití doplňujících obrazových i archeologických pramenů umožňuje rekonstrukci zbroje. Systém otvorů předpokládá spojení lamel mezi sebou pomocí řemínků či tkanic, tudíž se zbroj dá zařadit mezi zbroje lamelové. Lamely jsou uloženy vertikálně a pomocí bočních otvorů jsou spojeny do řad. Jednotlivé řady jsou navzájem spojeny pomocí středových otvorů. Řady lamel se překrývají ve směru zespodu nahoru. Nicméně obrácené překrývání řad lamel je známo např. z lamelových zbrojí Koreje a Číny ze 4.-5. st.

Vycházíme-li z obecných tendencí vývoje ochranné zbroje ve střední Asii druhé poloviny 1. tisíciletí zbroj obsahovala tyto části: „kyrys“ skládající se z hrudního a zádového plátu, dvojdílnou spodní část „šorce“ kryjící třísla a stehna až po kolena připevněné ke kyrysu, ochranu ramen a paží a lamelovou přílbu s kroužkovým závěsem (obr. 1, obr. 11, obr. 12).

Hrudní plát kyrysu byl tvořen lamelami 1. typu (obr. 11,5). Tato část zbroje chránící nejdůležitější orgány těla byla tvořena z menších a silnějších lamel. Navíc mají tyto lamely ozdobné „umbo“, které tvoří dekoraci a zároveň zpevnění této nejexponovanější části zbroje. Předpokládáný počet lamel 1. typu potřebných na výrobu předního dílu kyrysu pro muže průměrné stavby těla bylo 150 kusů.

Zadní plát se skládal z lamel 2. typu, předpokládaný počet lamel byl 110 kusů (obr. 11.6).

Šorc byl dvojdílný s rozparkem ve střední ose (obr. 11,5) a byl připevněn k hrudnímu plátu kyrysu. Skládal se z delších lamel 2. typu. Předpokládaný počet lamel potřebných pro výrobu šorců byl 160 kusů. Dolní okraj šorců byl lemován tkaninou nebo kůží.

Přední a zadní díl kyrysu byl spojen pomocí ramenních a bočních řemenů, ze kterých se dochovala železná nákončí (obr. 6,12-15).

Horní končetiny byly chráněny nárameníky tvořenými obdélníky z lamel, které kryly ramena a paže až po lokty. Byly složeny z nejužších lamel 3. typu (obr. 11,4), jejichž malá šířka zajišťovala dobrou pohyblivost. Soudě podle zbytků šněrování bylo spojení lamel v jedné řadě provedeno pomocí dlouhých řemínků, zatímco řady mezi sebou byly spojeny řadou krátkých řemínků (obr. 11,4a,b). Nárameník byl v dolní části lemován tkaninou. Kromě toho byl olemován i horní okraj každé řady lamel. Celkové předpokládané množství lamel bylo 310 kusů.


Obr. 11 Rekonstukce lamelové zbroje

Ze součástí přilby se podařilo sestavit horní část přilby a část lamel. Původní rozměr horní části přilby byl 12x10cm a uprostřed byl polokulovitý výstupek. Zvon přilby byl tvořen z navzájem spojených lamel 4. typu. I když se nepodařilo sestavit ani jednu lamelu, se značnou dávkou pravděpodobnosti se dají zrekonstruovat jak lamely, tak i celá přilba. Rozměry rekonstruované přilby – výška zvonu 17cm, rozměry základny zvonu přilby elipsovitého tvaru 19x22cm, obvod 65cm. Výška lamel přilby byla 16cm, jejich délka 18cm. Každá lamela měla 27 otvorů. Nezbytný počet lamel pro konstrukci přilby byl 23 kusů. Ke spojení lamel přilby byly používány na rozdíl od lamel zbroje jak boční, tak i středové otvory. To zajišťovalo velmi spolehlivé spojení lamel. Dvojicemi otvorů v horní části lamel byly lamely spojeny s horní částí přilby, která bylo původně opatřena 23 páry otvorů. Vzhledem k nevelkému zakřivení lamel byl původní tvar zvonu přilby zhruba polokulovitý.

Plocha kroužkového pletiva nebyla příliš veliká. V souboru zbroje zřejmě plnila úlohu barmice zakrývající krk a ramena. Pletivo z bronzových a ze železných kroužků se střídalo, pravděpodobně ve formě pásů. Barmice měla podklad a lem dolního okraje z hedvábí.

Jednotlivé části zbroje byly ozdobeny vzorovaným čínským hedvábím a černě lakovanou kůží. Masivní železná přezka a nákončí řemene patřilo k masivnímu „bojovému“ koženému opasku.


Obr. 12 Kresebná rekonstrukce pohřbeného velmože

Lamely odpovídající typu 1 a 2 byly široce užívány ve stepích euroasie během celého 1. tisíciletí našeho letopočtu. Dekorativní detaily lamel 1. typu – polokulovité výstupky, nacházejí analogie v materiálech střední Asie, počínaje zbrojemi Kenkolské kultury v 1. – 5. st. našeho letopočtu. Celá zbroj z takto zdobených lamel byla nalezena v Bek-Bike v západním Kazachstánu, datována je do 8.-12. st. Tradice zdobení lamelových zbrojí polokulovitými výstupky byla rozšířena i daleko na západ, až do Novgorodu. Naopak lamely 3. typu jsou nacházeny zřídka. Jedinou analogií jsou lamely z Číny, ze Sianu, datované 7.-9. st. Tyto lamely byly nalezeny společně s lamelami odpovídajícími typu 2.

Lehké ohnutí horního okraje řady lamel nalezených v Balyk-Sooku mělo zřejmě za účel zmírnit, „odpružit“, rány zachycené zbrojí.

Nález částí lamelové přilby ve starotureckém hrobě v oblasti Sajano Altaje je zcela unikátní. Přilby podobné konstrukce jsou doloženy v rozsáhlé oblasti od střední Evropy po Japonsko.

Kroužkové pletivo bývá nacházeno zřídka, ale vyskytuje se v ranně středověkých pohřebištích střední Asie a jižní Sibiře včetně oblasti Altaje. Mimořádně zajímavý detail je kombinace kroužkového pletiva ze železných a bronzových kroužků. Vpletení pásů z bronzových kroužků do železné kroužkové zbroje je známo z Ruska. Nálezy kroužkového pletiva z hrobů jižní Sibiře jsou pravděpodobně západního, středoasijského nebo iránského původu. Otázka zvládnutí výroby kroužkových zbrojí kočovníky zůstává otevřená.

Zbroj z Balyk-Sooku mohla být vyrobena na Altaji. Dle čínských zpráv Altaj byl velkým centrem výroby a zpracování železa, což bylo potvrzeno i archeologickými nálezy. Na druhou stranu zbroj má řadu zvláštností. Například použití kroužkového pletiva, užití různých typů lamel na jednu zbroj, použití úzkých lamel na nárameníky, dekorativní detaily ve formě polokulovitých výstupků, zdobení částí zbroje lakovanou kůží a čínským hedvábím, lamelová přilba. Všechny tyto znaky mají své paralely ve zbrojích střední Asie a zřejmě svědčí o vlivu sogdské módy nebo přímo o zhotovení zbroje na zakázku sogdskými řemeslníky.

Autor: sidney

Kategorie