Kterak sobě žebrovou přilbu vyrobiti

Pár poznámek ke konstrukci a výzdobě žebrové přilby z období stěhování národů

 

 

 

 

 

 

 

001_tn.jpg
Obr. 1 Přilba z Planigu, porýní, Merovejci, 1. polovina 6. st.

Před časem jsem uvažoval o výrobě přilby níže popsaného typu a začal jsem shánět podklady. Na výrobu přilby zatím nebyl čas a peníze, ale materiálu se nahromadilo poměrně dost a tak se o něj chci podělit s eventuelními dalšími nadšenci. Toto úvodem.

Vymezení pojmu

Jedná se o přilby východního původu, které byly převzaty od sasánovských armád (viz obr. 2) v době pozdního říma a staly se běžnou součástí výstroje pozdně římské armády. Zároveň se staly typickou přilbou germánských národů, které v té době dominovaly střední evropě a měly čilé kontakty jak s římskou říší, tak i se svými východními sousedy. Zpočátku, ve 3. a hlavně 4. st., byly tyto přilby vyráběny masově pro potřeby armády (viz obr. 3), ale od 5. století zřejmě v souvislosti s nedostatkem prostředků na výstroj armády se tyto přilby stávají luxusními výrobky určenými pro úzký okruh nejbohatších bojovníků. Nálezy nezdobených přileb jsou zcela ojedinělé. O této skupině přileb bude pojednáváno na následujících stránkách - jde o luxusní výrobky většinou bohatě a nákladně zdobené a v Evropě se jich do dnešního dne našlo 29. Datace těchto přileb je 5. stol. – 7. století, v druhé polovině 7. st. mizí, resp. jsou nahrazeny méně honosnými a jednoduššími žebrovkami typu „franské žebrovky“ (obr. 4)

002_tn.jpg
Obr. 2 Přilba z výzbroje sasánovských armád datovaná do 4.-5. st., nalezená asi v Ninive.

003_tn.jpg
Obr. 3 Nákresy dvou jednoduchých, masově vyráběných, pozdně římských přileb datovaných do 4. st. nalezených v Egyptě.

004_tn.jpg
Obr. 4 Franská žebrovka

Materiál

Tyto přilby byly většinou kombinované z několika druhů materiálu. Nejkčastěji variantou byla bronzová /resp. ze žlutého kovu vyrobená/ kostra a železné výplně. Viz obr. 1. Nebo mohly být tyto přilby celé bronzové (přilba z Harff Morken, obr. 5,11 a 12, nebo přilba z Krefeld Gellepu. obr. 13). Další možností byly přilby celoželezné či kombinované např. s mědí (obr. 6).

005_tn.jpg
Obr. 5 Velmi věrná rekonstrukce Harff Morken přilby vč. pozlacení, materiálu a zdobení. Kvalitní foto originálu bohužel nemám k dispozici.

006_tn.jpg
Obr. 6 Přilba z Itálie, z lokality Giulianova bei Ancona ze 6. st., pozlacené železo, vrcholový disk je měděný

Konstrukce

Jedná se o přilby nýtované z řady menších dílů. Základem byly 4 nebo 6 žeber tvaru T (obr. 7), které byly nahoře spojeny lehce vyklenutým kovovým diskem s nanýtovanou trubičkou na chochol. Tento disk je přinýtován k žebrům a u některých přileb jsou k němu přinýtovány i výplně. K žebrům jsou zevnitř přinýtovány výplně deltoidního tvaru s trojúhelníkovitě protaženými dolními okraji (viz obr. 8). Uprostřed dolního okraje žeber jsou nanýtovány přesahující zhruba obdélníkové až trojúhelníkové spojovací destičky. Pomocí přesahujících částí těchto destiček a přesahujících hrotů spodních částí výplní je ke kupoli přilby přinýtován kovový pás/obroučka (viz obr. 9, 10). U některých přileb spojovací destičky chybí a obroučka přilby je přichycena pouze na hrotech výplní (obr. 11). V přední části tohoto dolního pásu bývá výběžek, takový zárodek nánosníku, ale u řady přileb chybí (viz obr. 5, 12). Přilba je vyložena kůží, která je přišita k dolnímu okraji přilby, kde je pro tento účel hustá řada malých dírek (viz obr. 12, 13,14). Buď je do přilby vložena kožená „čepička“ šitá na míru, nebo by tam mohl být vývaz jako u vojenských přileb. Příklad provedení vývazu a obšití u jednodušší rekonstrukce žebrové přilby je na obr. 15. Organické materiály se dochovaly v malé míře, takže tato část rekonstrukce je dost spekulativní, u některých přileb jsou vidět zbytky obšití okrajů přilby a lícnic (viz obr. 1 a 16) Lícnice jsou z mírně vyklenutého anatomicky tvarovaného plátku kovu (viz obr. 25 ) a jsou podloženy a obšity stejně jako vnitřek samotné přilby. K přilbě jsou lícnice přišněrovány. Některé přilby mají krátký kroužkový závěs, který byl asi taky přišněrovaný k vyložení přilby (obr. 14).

Na následujících obrázcích jsou detaily konstrukce

007_tn.jpg
Obr. 7 Nákres žebra

008_tn.jpg
Obr. 8 Nákres výplně

009_tn.jpg
Obr. 9 Nákres konstrukce přilby zevnitř – jsou vidět přesahující dolní okraje spojovacích destiček a dolních trojúhelníkovitých zakončení výplní, ke kterým je přinýtovaná obroučka přilby. Jedná se o přilbu z Harff Morken.

010_tn.jpg
Obr. 10 Pohled na konstrukci přilby zvenčí – jedná se o velmi známou přilbu z lokality Krefeld Gellep a schema z předešlého obrázku přesně odpovídá této konkrétní přilbě – jeden nýt pod spoji žeber odpovídá výběžku výplně, jeden nýt pod dlouhou stranou každého žebra odpovídá spojovací destičce. Stejné schéma u jiné přilby je dobře vidět u přilby z Planigu na obr. 1.

011_tn.jpg
Obr. 11 Pohled na přilbu označovanou jak St-Bernard, nalezenou v řece Saoně, Ostrogóti, 6. st– tady je jednodušší systém, kde jsou vynechané spojovací destičky a obroučka je připevněna pouze k výběžkům výplní.

012_tn.jpg
Obr. 12 Přilba z Vezeronce, dobře jsou vidět otvory k připevnění vyložení přilby a nánosník.

014_tn.jpg
Obr. 14 Pohled na upevnění vývazu na jiné rekonstrukci přilby z Morken Harf - detail upevnění vývazu přilby a k němu přišněrovaných lícnic a kroužkového závěsu. Lícnice jsou podloženy stejným způsobem jako samotná přilba.

015_tn.jpg
Obr. 15 Zjednodušená rekonstrukce žebrové přilby s kompletním pohledem na vyložení a vývaz přilby.

016_tn.jpg
Obr. 16 Na okraji lícnic a částečně pod dolním okrajem přilby je v tomto případě zachován zbytek vyložení přilby a podložení lícnic, přilba k Krefeld Gellepu, 6. st., podobné zbytky obšití viz též obr. 1.

Výzdoba

Všechny tyto přilby byly luxusní, velmi drahé a náročně zdobené výrobky. Řada z nich byla zlacena, postříbřena, nebo oboje, jako třeba přilba z Dolných Semerovců na obr. 17.

017_tn.jpg
Obr. 17 Dolní Semerovce, příklad honosné, stříbřené a zlacené přilby

Zdobení bylo poměrně uniformní, což možná souvisí s tím, že podle některých pramenů byly tyto přilby vyráběny především v ostrogótské Itálii, podle některých autorů v byzantských dílnách. V některých případech bylo velmi elegantní, v některých hrubší, ale skoro nikdy nechybělo.

Povrch žeber byl zdoben ornamentem tvořeným důlkovými, kruhovými či půlkruhovými punci a v naprosté většině případů tvořící různé kombinace trojúhelníků. U řady přileb je v místě rozšíření žeber stejnou technologií vytvořen kříž, u některých přileb motivy ptáků, ryb či jiných zvířat. Puncovaný motiv trojúhelníků a křížů je dobře vidět na obr. 1, 6 a 17, kříž v detailu pak na obr. 18, zvířata jsou vidět na nákresu výzdoby přilby z Batajniky, obr. 19. Na tomto obrázku je vidět, že i hrotový disk byl zdobený. Puncovaná výzdoba byla v některých případech poměrně hrubá. U malého počtu přileb nejsou žebra zdobena, je však možné, že to prostě na nepříliš kvalitních fotkách jenom není vidět.

018_tn.jpg
Obr. 18 Detailní pohled na puncované trojúhelníky a motiv kříže na čelním žebru přilby ze Stossenu.

019_tn.jpg
Obr. 19 Nákres zdobení žeber, obroučky a disku přilby z Batajniky, Srbsko.

Povrch výplní byl zdoben pouze u některých přileb. Ve všech případech se jedná o puncovou nebo rytou výzdobu ve formě geometrických tvarů, zvířat či rostlin. U železné pozlacené přilby z Giulianovy jsou železné výplně zdobené rytými postavami lidí a zvířat (obr. 20). Na rekonstrukci přilby z Morken Harff je patrna puncovaná výzdoba bronzových pozlacených výplní buď geometrickými tvary, nebo postavami zvířat a lidí (obr. 5, 13). Podobná výzdoba byla i na bronzových pozlacených výplních přilby z Krefeld Gellepu, nákres je vidět na obr. 21.

020_tn.jpg
Obr. 20 Foto zdobení výplní přilby z Giulianovy

021_tn.jpg
Obr. 21 Puncová výzdoba výplní přilby z Krefeld Gellepu.

Povrch obroučky byl zdoben asi nejnáročněji technikou repousse – výzdobou vytlačovanou z rubové strany na tenký, většinou ještě pozlacený, bronzový či měděný plech, kterým byl pokryt povrch přilby . Prováděl se pomocí sady raznic zřejmě na nějakém měkkém podkladu do tenkého plechu/fólie, který se potom připevnil na zdobený předmět. Velmi dobře je tato výzdoba vidět na fragmentech přilby ze Stossenu (obr. 18).

022_tn.jpg
Obr. 22 Výzdoba obroučky přilby technikou repousse, přilba z lokality Stossen

Velmi dobře je tato technologie také vidět na detailu týlního štítku pozdně římské hřebenové přilby z Aquileje (obr. 23)

023_tn.jpg
Obr. 23 Detail výzdoby týlního štítku přilby z Aquileje, dobře je vidět železný podklad pod poškozeným bronzovým či pozlaceným plechem zdobeným technikou repousse.

Motivy byly poměrně uniformní, ve většině případů se jednalo o kroutící se révový motiv s lístky a hrozny + často motivy ptáků. Jedná se o oblíbené pozdně římské středomořské motivy, jejichž původ je zřejmě také východní. Na obr. 24 vidíme příklady motivů z různých přileb, na obr. 16 pak motiv z přilby z Batajnicy, kde je výzdoba tvořena pouze ptáky a puntíky.

024_tn.jpg
Obr. 24 Příklady výzdoby z různých přileb, motiv z lokality Buire Sur LÁncre není z přilby, ale z výzdoby džberu.Výzdoba označená jako Dumffrieshire jsou fragmeny výzdoby z jinak nedochované zřejmě pozdně římské žebrové přilby nalezené v Anglii.

Poslední zdobenou částí přilby byly lícnice. Lícnice byly v naprosté většině případů zdobeny stejně jako žebra a to puncovanou výzdobou s motivy rybích šupin, geometrickými vzory či postavami zvířat a lidí (viz obr. 25, 1, 14).

025_tn.jpg
Obr. 25 Příklady výzdoby z různých přileb, motiv z lokality Buire Sur Láncre není z přilby, ale z výzdoby džberu.Výzdoba označená jako Dumffrieshire jsou fragmenty výzdoby z jinak nedochované zřejmě pozdně římské žebrové přilby nalezené v Anglii.

Technické údaje

Pro upřesnění doplňuji některé rozměry a váhy žebrovek. Jedná se však o parametry originálů, takže jejich vypovídající hodnota je tímto snížena.

    • Baldenheim: H. : 340mm D. :240 mm
    • Giulianova z Ancony: H 21,5 cm, B 19,3 cm; G 1.230 g
    • Krefeld: výška 19 cm (s bodkou) jinak 18,5 cm, délka 23,5 cm, váha 950 g
    • Vézeronce: h : 31,5 cm ; diam : 21 cm

Závěr

Co říci závěrem? Snad jen to, že tento typ přileb je nádherný, ale jejich rekonstrukce, aby přilba vypadala jak se patří, je velmi náročná. Doufám, že jsem touhle troškou pomohl těm, kteří o výrobě takovéto přilby uvažují.

Prameny – Bez ladu a skladu, jak jsem si na ně vzpoměl.
Klučina P Zbroj a Zbraně Evropa 6.-17. st.
Todd M Germáni
Liam de Paor Some vone scrolls and other pattern s in embossed metal from Dumfriesshire http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/adsdata/PSAS_2002/pdf/vol_094/94_184_19…
Pirling R Ein fränkisches Fürstengrab aus Krefeld-GeIIep
http://www.archaeologie-krefeld.de/leiste/museum/fuerstgelduba.htm
The Ravens Warband Spangenhelm (Batajnica)
http://www.millennia.demon.co.uk/ravens/spangenhelm.htm
Gotscha spangenhelm http://www.gotscha.nl/uk-spangenhelm.htm

a řada dalších IT zdrojů

Autor: Sidney

Kategorie