Lamelová zbroj z franckého pohřebiště Krefeld Gellep, hrob 2589

Na franckém pohřebišti Krefeld Gellep byla v roce 1964 nalezena unikátní kompletně dochovaná lamelová zbroj v hrobě datovaném do doby kolem roku 540.

Informace jsou čerpány z knihy paní Pirling1 o vykopávkách na Krefeld Gellepském pohřebišti a z nemnoha internetových zdrojů.

Ve vyloupeném hrobě č. 2589, počítaném k největším na tomto pohřebišti, v neporušeném jihovýchodním rohu, byla nalezena železná lamelová zbroj, viz obr. 1. 

nakres hrobu

Obr. 1 - Nákres hrobu

Zbroj ležela částečně přes bronzovou mísu, kopí a oštěp. Vahou zeminy byla zbroj deformována, a to zejména v místech bronzové mísy. Lamely byly vtlačeny do jejího otvoru tak, že došlo k částečnému porušení lamelových řad. Celý komplex nalezených předmětů zahrnující zbroj, kopí a nedaleko ležící ango, byl zalit sádrou a jako jeden blok vyjmut ze země. Toto byl jeden z nejobtížnějších úkolů, zvláště vzhledem k tomu, že hrob byl 2,85m hluboko. Nakonec se toto podařilo a celý nález v neporušeném původním stavu byl vyzdvižen ze země.

Zbroj se ukázala jako kompletní až do poslední lamely zalité do sádrového bloku. O to politováníhodnější je nešťastná příhoda, která se s tímto nálezem udála. Ve formě sádrového bloku byl nález dopraven do Rheinische landesmuseum v Bonnu, kde měl být zrentgenován a posléze restaurován. Poté, co byla sádra po částech odstraněna, spadla při transportu z jedné budovy do druhé zbroj na zem. Tím byl její osud zpečetěn. Jednotlivé lamelové řady byly polámány a jednotlivé díly zbroje se pomíchaly tak, že zbroj jako celek se dala velmi těžko zrekonstruovat. Pohled na zbroj nyní uloženou ve vitríně muze je na obr. 3.

foto vitrina

Obr. 2 - Zbroj v muzeu

Zbroj byla minimálně dvojdílná a zřejmě se podobala zbroji z Niederstotzingenu, nalezené o několik let dříve2.  Dohromady se zachovalo 14 metrů lamelových řad. Celkový počet lamel je cca 1100 a hmotnost lamel v současném stavu je cca 15kg. Fotografie nálezu je na obr. 2 a 3. Na vnějším povrchu mnoha lamel byly nalezeny zbytky kůže. Předpokládá se, že zbroj byla v hrobě uložena vnitřní stranou nahoru. Pod zbroj se pravděpodobně nosil nějaký kožený kabát.

foto zvenci

Obr. 3 - Fotografie dochovaných zbytků zbroje zvenčí

foto zevnitr

Obr. 4 - Fotografie dochovaných zbytků zbroje zevnitř

Celá zbroj se skládala z devíti či deseti řad. každá řada se skládala zhruba z devadesáti lamel. Zbytek připadá na pásy tvořící ochranu ramen nebo stehen (šorce), přesněji bohužel jejich účel nelze říci.

Celkem byly identifikovány 4 druhy lamel, viz obr. 5.  Jedna řada lamel dlouhá asi 1,15m byla tvořena lamelami s výrazným prohnutím, viz obr. 5, - 4a, 4b, 4c. Ostatní lamelové řady byly tvořeny lamelami pouze mírně prohnutými, viz obr. 5 – 1, 2, 3.

typy lamel

Obr. 5 - Typy lamel, Krefeld Gellep, hrob 2589

Všechny lamely mají obloukovité vybrání po jedné straně. Tato vybrání přesně odpovídají tvaru lamel z Niederstotzingenu i z jiných lokalit viz obr. 6. Účel vybrání je nejasný, pravděpodobně sloužil k odlehčení zbroje.

lamely Paulsen

Obr. 6 - Lamely z různých lokalit ze 6. a 7. st.

Všechny lamely mají délku 9,5cm, jednotnou šířku 2,2cm a tloušťku 0,8mm. Jedinou výjimkou je 16 kratších lamel, které jsou dlouhé pouze 7cm (obr. 5 – 3a, 3b). Tyto lamely jsou součástí řady tvořící pravděpodobně ramenní pás (obr. 7 – 2, 3).

ramenni pas

Obr. 7 - Lamelový pás tvořený lamelami typu 1 a 3 a sloužící pravděpodobně jako ramenní část zbroje.

Jednotlivé lamely tvořily lamelové řady a navzájem byly spojeny pomocí kožených řemínků.  Lamely byly překládány přes sebe a řemínky procházely příslušnými otvory. jednotlivé řady byly lemovány koženými pásky přišitými či přišněrovanými k lamelovým řadám prostřednictvím otvorů  na dolní, ev. i horním konci každé lamely (obr. 8 – 2, 8a)

snerovani

Obr. 8 - Šněrování lamel a lamelových řad, na pozici 2 detail lemování lamelové řady.

lemovani foto

Obr. 8a - Detail lemování na dochované lamelové řadě

Jak je patrno, každá lamela je opatřena dvěmi skupinami otvorů. Skrze tyto otvory byly protaženy řemínky, jejichž prostřednictvím byly spojeny jak jednotlivé lamely navzájem , tak i dvě sousedící lamelové řady, viz obr. 8. Pouze jeden typ lamel, prohnuté lamely typu 4 (obr. 5 – 4), byly opatřeny na zaobleném konci dvěmi otvory. Význam druhého otvoru je nejasný. Podobný systém děrování lamel je známý i z jiných lokalit.

Sedm z celkových devíti či deseti lamelových řad je lemováno pouze z jedné strany (obr. 5 – 1 a 4, obr. 9)

lamely jednostr lemy

lamely jednostr lemy

Obr. 9 - Lamelové řady tvořené lamelami typu 1 lemované pouze po jedné straně, pohled zevnitř. na pozici

Celkový počet lamel typu 1 s pravým či levým výřezem (obr. 5 – 1a, 1c) nalezených při vykopávkách bylo 315 kusů. Lamel typu 1 bez výřezu (obr. 5 – 1b) bylo nalezeno pouze sedm, což odpovídá jejich funkci prostřední lamely spojující dvě zrcadlové poloviny lamelové řady.

Lamely typu 2 (obr. 5 – 2a, 2b, 2c) byly zaoblené na obou koncích a lamelové řady tvořené těmito lamelami byly olemovány kůží ze všech stran. Těchto lamely bylo nalezeno celkem 350 kusů. Kresbu lamelových řad tvořenou těmito lamelami vč. lemování a nákresu položení lamel a smyslu prostřední lamely bez výřezu viz obr. 10.

lamely typ 2

lamely typ 2

Obr. 10 - Lamelová řada z lamel typu 2 lemované ze všech stran kůží, prostřední lamela spojuje dvě poloviny řad a je podložena zespodu, 1- pohled na ukončení řady lemované po celém obvodu, 1a pohled zvenčí, 1b pohled zevnitř, 2a pohled zevnitř, 2b pohled zvenčí. . 

Kratší lamely typu 2 (obr. 5 – 3) byly nalezeny pouze dvakrát. Vždy se jednalo o řadu tvořenou osmi kusy pokaždé spojené s řadou devíti lamely typu 2. Celá tato řada byla po celém obvodu lemována kůží, viz obr. 7. Tyto řady pravděpodobně sloužily jako ochrana ramen.

Silně prohnutých lamel typu 4 (obr. 5 – 4) bylo nalezeno 45 kusů. Dvě lamely, tvořící krajní lamely dané lamelové řady jsou lemovány kůží i dlouhé strany (obr. 11). O pár řádek výše je popisovaná řada  z těchto lamel dlouhá 1,15m, možná  jde o diskrepanci mezi délkou řady a počtem lamel danou  větším poškození této řady.

lamely typ 4

Obr. 11 - Lamelová řada z lamel typu 4 lemovaná ze tří stran kůží. Prostřední lamela (obr. 5 – 4b) bez výřezu spojuje dvě poloviny řad a je podložena zespodu.

Dva způsoby šněrování byly zjištěny na této zbroji, jeden  pevný a jeden volný, viz obr. 8. Volné šněrování mezi jednotlivými řadami dávalo řadám cca 3,5cm rezervu umožňující posouvání jednotlivých řad navzájem a tím i pohyblivost zbroje při pohybech těla, např. nasednutí na koně. Pevné šněrování zabezpečovalo zřejmě horní část zbroje, kyrys, a nechávalo lamelovým řadám jen kolem 5mm prostor pro vzájemný pohyb.

Je s podivem že byly nalezeny pouze dvě přezky čtyřhraného tvaru. Vzhledem k celkové váze zbroje byly tyto přezky příliš subtilaní a pravděpodobně sloužily k upevnění ramenních pásů  (obr. 12.

prezky

Obr. 12 - Přezky nalezené se zbrojí

Celková podoba zbroje je otazná a vychází z rekonstrukce zbroje z Niederstotzingenu. Zdá se, že ramenní partie zbroje byly řešeny odlišně od Niederstotzingenské zbroje. Dá se předpokládat, že řady kombinované z kratších a delších lamel (obr. 7) sloužily jako ochrana ramen. Bohužel nemáme žádné informace, jak byla ochrana ramen konkrétně řešena.

Další výrazný rozdíl od Niederstotzingenské zbroje jsou silně prohnuté lamely typu 4, které u Niederstotzingenské zbroje chybí.  Tyto lamely tvoří jednu řadu, bližší určení místa a významu této řady v rámci gelepské zbroje není možné. Nejasné také zůstává, zda zbroj obsahovala partie chránící paže a stehna. Při současném stavu zbroje nelze nic bližšího ke střihu a provedení zbroje říci. Je malá naděje, že další zkoumání zbroje přinese lepší výsledky.

Na počátku článku je zmíněna dvojdílnost zbroje bez bližšího vysvětlení, zřejmě vychází ze zkoumání zbroje, kde mezi některými řadami nebyly nalezeny řemínky, jako u Niederstotizngenské zbroje v případě „opasku“. Funkci opasku bych nejspíše přisoudil lamelám typu 4 s výrazným prohnutím, které by mohlo být anatomické pro posazení na boky nositele zbroje. Chtělo by to vyzkoušet.

Na obr. 9 je znázorněna zbroj, jejíž řady jsou přes sebe navrstveny v podstatě ve dvou vrstvách. Zřejmě se jedná o ono uložení zbroje v hrobě vnitřní stranou nahoru.

Horní vrstvu je obrácena vnitřní stranou nahoru a je tvořena pěti řadami lamel typ 1 olemovaných ze tří stran. tyto řady jsou vůči sobě poměrně výrazně posunuty. Toto posunutí odpovídá výše popisovanému volnému způsobu šněrování, čili se asi jedná o šorc. Při volném způsobu je posunutí řad vůči sobě až kolem 8cm, takže délka šorce by byla cca 40cm.

Dolní vrstva je tvořena třemi různými řadami – odspodu nahoru řada z lamel typu 4, typu 1 a typu 2. Opět jsou vůči sobě rovnoměrně posunuty stejným způsobem jako horní vrstva, jejich souvislost /spojení/  je možná, využití v rámci zbroje otazné. Jedná se snad o opasek z lamel typu 4 a na něm zavěšené  řady šorce, nebo spolu řady nesouvisí a jsou jen tak položeny?  Těžko říct.

Nikde nejsou zobrazeny pevně sešněrované řady /zřejmě napevno stažené šněrováním skrz otvory jak je to naznačeno na obr. 8/. 

Navíc nám chybí spousta lamel typu 2 – bylo jich nalezeno nejvíc, ale na obr. 9 je zachycena jediná řada z lamel typu 2. Byly snad řady lamel typu 2 tak poničeny, že se nedaly zařadit do nálezového souboru a obr. 9 je jediná dochovaná část zbroje v původním nebo alespoň relativně původním uspořádání? 

Z výše uvedených informací bych zkusil zrekonstruovat tuto zbroj.  Horní část zřejmě tvořil kyrys z pevně /či pevněji/ sešněrovaných řad pravděpodobně lamel typu 2. V pase byl zřejmě opasek z lamel typu 4 /je otázka, jak byl situován, to zatím moc nepasuje/. Šorce byly zřejmě tvořeny lamelami typu 1. Je otázka, jak byl proveden „lacl“  zbroje na hrudi. Ramenní pásy popisované v článku takto mohly sloužit, jak byly ale položeny v rámci zbroje je otázka. na zakrytí celých ramen jsou poněkud krátké a úzké, na současných či o něco pozdějších zbrojích jsou kryty ramen tvořeny širokými obdélníky z několika řad lamel. Spíše se jednalo o „kšandy“ tak jak u Niederstotzingenské zbroje, i tak je délka kolem 25cm hraniční.

Zapínání evidentně středové, vpředu nebo vzadu. Řady jsou tvořeny dvěmi zrcadlově obrácenými polovinami a mají dostatečnou délku kolem hrudníku.

Z franské oblasti nebyl do nálezu zbroje z Krefeld Gellepu znám jediný nález lamelové zbroje nebo jejích fragmentů. Naproti tomu z oblasti Alamanů existuje více paralel. zejména se jedná o již několikrát zmíněnou zbroj z Niederstotzingenu ( http://www.ragtools.cz/sidney/index.php?id=102). Tato zbroj se zbroji z Krefeld Gellepu hodně podobá, přesto se dá najít několik rozdílů. Především u Niederstotzingenské zbroje jsou výrazně větší diference ve velikosti jednotlivých typů lamel. Délky tří hlavních typů lamel se pohybují mezi 8,4 – 11,6cm. Lamelové řady tvořené těmito typy lamel mají tudíž různou šířku. Užší lamelové řady tvoří u této zbroje kyrys a „opasek“,  široké řady složené z dlouhých lamel tvoří šorce. Naproti tomu u gelepské zbroje mají všechny lamely stejnou délku s výjimkou 16 kratších lamel tvořících ramenní pásy. Všechny lamely jsou nahoře i dole široké 2,2cm a s výjimkou středových lamel mají všechny vykrojení. Niederstotzingenské lamely kolísají i v šířce a mají spíše obdélníkový tvar bez zakulacených konců.

Víceméně čtyřhrané jsou také lamely ze Schretzheimu, hrob 5803. Tyto lamely jsou menší a nemají boční výřez.

Lamely podobného tvaru byly nalezeny také v lokalitě Kirchheim, Kerč ( http://www.ragtools.cz/sidney/index.php?id=103), Tiszavasvari ( http://www.ragtools.cz/sidney/index.php?id=110) a langobardských pohřebištích v Itálii jako je Castel Trosino.

Dvě kompletní lamelové zbroje byly v roce 2005 nalezeny ve Slovinsku u města Kranj. Jsou označovány „francké“, zřejmě pro podobnost s Krefeld Gellepskou zbrojí, bohužel doposud nebyly publikovány ( http://www.ragtools.cz/sidney/index.php?id=108)

Zbroj z Krefeld Gellepu příliš nepřispívá k řešení problému lamelových zbrojí, spíše by se dalo říci, že ho ještě dále komplikuje. Každopádně je nejstarší zbrojí dosud nalezenou severně od Alp. Dále je jisté, že nebyla vyrobena ve franských dílnách, neboť jakékoli pozůstatky dalších zbrojí nebyly ve franské oblasti nalezeny. Zda bojovník pohřbený v hrobě 2589 získal zbroj jako kořist při válečné výpravě, či zda získal tuto neobvyklou zbroj jiným způsobem zůstane asi nezodpovězenou otázkou.

Literatura

1. Pirling R.: Das Romisch-frankische graberfeld von Krefeld-Gellep, 1964 – 1965, Berlin: Germanische Denkmaler der Volkervanderungszeit, Serie B  : Die Frankischen Altertumer des Rheinlandes

2. Paulsen P.: Alamannische Adelsgraber von Niederslotzingen. Stuttgart, 1967.

3. Koch U.: Das Reihengräberfeld bei Schretzheim, teil 1–2, Berlin 1977

Autor: Sidney
Edited by: wolf

Kategorie