Několik poznámek k ranně středověkým kaftanům východní a severní Evropy

icon.jpg Když jsem před dvěmi lety začal pátrat po pramenech kvůli výrobě prošívaného kaftanu pod zbroj, postupně jsem nasbíral jisté množství informací. Vzhledem k tomu, že diskuse na toto téma zazněly i na fóru Livinghistory, pokusil jsem se shrnout dostupné informace nalezitelné na internetu vztahující se k původu, rozšíření, vzhledu a střihu oděvu typu kaftanu v oblasti východní s severní Evropy. Základem je překlad článku Staroruské kaftany „východního“ typu (móda, původ a chronologie) / v originále Древнерусские кафтаны «восточного» типа (мода, происхождение, хронология) /, který je vystaven na stránkách http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=_caftan#top. Překlad jsem doplnil některými dalšími informacemi, které jsou k nalezení.

 

Hlavním zdrojem materiálů pro zkoumání středověkého kostýmu jsou vyobrazení, fresky, ikony, knižní miniatury. Tyto prameny však nejsou vždy přesné, jasné a většinou nemohou sloužit k přesné rekonstrukci kostýmu 1.

To platí zejména pro nejstarší periodu ruských dějin, t.j. 10. a 11. st. Pro toto období jsou hlavním zdrojem informací archeologické nálezy – fragmenty látek a oděvů, kovové součásti oděvů a oděvních doplňků nalézaných zejména na pohřebištích 2. Většina nálezů je tvořena kovovými doplňky oděvu a nálezy textilií jsou vzácné a unikátní. Mezi ruskými pohřby 10. st. bylo nejvíce takových nálezů učiněno v kostrových hrobech uložených v dřevěných pohřebních komorách 3. V těchto pohřebních komorách jsou kovové součásti oděvu a zbytky tkanin často nalézány na těch místech, kam byly při pohřbu uloženy, což umožňuje rekonstruovat typ oděvu.

Tímto způsobem byly na řadě míst zachyceny zbytky oděvu zde nazývaného kaftan –dlouhý, vpředu rozevřený a většinou na knoflíky spínaný „plášť“ nebo „kabát“. Tím bychom měli za sebou stručnou definici kaftanu.

Z archeologických nálezů takového typu oděvu je třeba na prvním místě zmínit nález z mohyly Dn-4 mohylníku Gnězdovo u Smolenska. Na dně pohřební jámy (viz obr. 1) in situ ležely zbytky dvou řad úzké hedvábné stuhy či pásku tvořící něco na způsob náprsníku délky 36cm a řada 24 bronzových knoflíků hřibovitého tvaru. Jak předpokládají archeologově, nalezené předměty patří k vrchnímu mužskému oděvu se zapínáním ve střední rovině typu kaftanu 4.

001a.jpg

Obr. 1 Mohyla Dn-4, Gnězdovo
Všechny nalezené knoflíky mají typický hřibovitý tvar a v některých případech jsou zdobeny rýhováním. Nákres typických knoflíků je na obr. 2, fotografie archeologických nálezů s měřítkem pak na obr. 2b, 2c, 2d a 2e. Fotografie knoflíků jsou ze stránek http://www.alices-chest.narod.ru/buttons.html.

V dalším gnězdovském pohřbu, v pohřební komoře kurganu Pol-62 byly nalezeny kousky hedvábné stuhy analogické nálezům z kurganu Dn-4. Některé kousky této stuhy se dochovaly spolu s bronzovými knoflíky hřibovitého tvaru zdobených rýhováním. Celkem bylo v kurganu Pol-62 nalezeno deset bronzových a jeden skleněný knoflík prakticky shodných s nálezy z kurganu Dn-4. M.V. Fechnerová zjistila, že tkanina z kurganu Pol-62 je hedvábím červené barvy s tištěným zeleným vzorem. Kromě fragmentů této látky zde byly nalezeny fragmenty úzké stuhy spletené z hedvábných a stříbrných nití. Délka fragmentů byla 2,5-18cm a šířka 0,9cm. V pohřbu Pol-62 byl ještě nalezen kus tenčího hedvábí, který spolu se skleněným knoflíkem může být zbytkem spodní tuniky. Dle M.V. Fechnerové je hedvábná látka z tohoto pohřbu byzantského původu 5.

002.jpg

Obr. 2 Knoflíky hřibovitého tvaru, 1 – kurgan Dn-4, 2 – kurgan Pol-62
002b.jpg
Obr. 2b Knoflíky hřibovitého tvaru z lokality Kaluš, 9. – 11. st.
002c.jpg
Obr. 2c Knoflíky hřibovitého tvaru z lokality Kaluš, 9. – 11. st. 2
002d.jpg
Obr. 2d Knoflíky hřibovitého tvaru zdobené rýhováním
002e.jpg
Obr. 2e Knoflíky hřibovitého tvaru zdobené rýhováním 2
Zbytky mužského oděvu z gnězdovských kurganů má několik charakteristických rysů, které umožňují srovnat tyto nálezy s jinými, kde se tkanina nedochovala. Za prvé je to přítomnost „prýmků“ zhotovených z hedvábné stuhy vyšité stříbrnými nebo zlatými nitmi nebo vystřižených z hedvábné tkaniny. Za druhé nezbytnou součástí tohoto typu oděvu je přítomnost řady stejných bronzových knoflíků hřibovitého tvaru často zdobenými rýhováním (obr. 2). Rozložení knoflíků svědčí o tom, že oděv se zapínal do pasu, od pasu dolů byl nesepnutý. Za třetí, s těmito soubory knoflíků bývají často nalezeny fragmenty hedvábné látky.

Je třeba zdůraznit, že v ranném středověku na severu Evropy byl vrchní i spodní oděv spínán pomocí spon s jehlicí. Vzhledem k všeobecnému rozšíření spon musel oděv spínaný pomocí řady knoflíků vypadat v lesnatých oblastech severní a východní Evropy velmi exoticky.

Nejbližší analogie odpovídající zbytkům mužského oděvu odkrytého v mohylníku Gnězdovo byly nalezeny v některých starších staroruských mohylnících a v hrobech švédské Birky. Švédští archeologové nazývají všechny vrchní oděvy vepředu rozevřené a zapínané na bronzové knoflíky a zdobené lemovkami jako „východní kaftany“. . Fragmenty „východních kaftanů“ spolu s typickými knoflíky byly nalezeny v pohřbech č. 716, 752, 944, 985, 1074 Birky 7. V těchto pohřbech bylo nalezeno od 4 do 18 bronzových knoflíků, které ležely v řadě na hrudi pohřbeného od lebky až k pasu.

003a.jpg

Obr. 3 Knoflíky patřící ke kaftanu, hrob Birka
Vzdálenost mezi prvním a posledním knoflíkem kolísala od 10-15cm (4 knoflíky) v hrobě č. 985 do 38-40cm (10 knoflíků) v hrobě 752 8. Spolu s knoflíky byly v hrobech nalezeny fragmenty ze zlata a stříbra tkaných /dle mého názoru spíše vyšívaných či protkávaných/ prýmků, kterými byl lemován okraj oděvu 9. Za hranicemi Birky ve středním Švédsku nebyl oděv typu kaftanu s litými knoflíky nalezen. Knoflíky jednoho typu, přítomnost prýmků a lemovek a střih kaftanu umožňuje mluvit o jedné módě jak v Birce, tak v Rusku ranného středověku. Většina těchto nálezů spadá do pozdní fáze Birky a je datována do konce 9. – 10. st. Zmínky o oděvu tohoto typu se dochovaly i ve vikingských ságách. Např. v islandské sáze o Egilovi je popisován popisován oděv Egila Skallagrimsona, vůdce vikingské družiny a bohatého statkáře / zhruba v letech 940-960/ jako dlouhý oděv ušitý z hedvábí se zlatým lemem a zlatými knoflíky až dolů 10.

Odlévané knoflíky z pohřebiště v Birce a ze staroruských pohřebišť 10. st. mají typickou hřibovitou formu a okrouhlé očko pro přišívání. Typický tvar umožňuje odlišit tyto knoflíky od jiných litých knoflíků, zejména od kulovitých knoflíků s očkem či od více protáhlých typů, které byly rozšířeny v následujícím období. Např. v Kijevě bylo nalezeno několik forem k odlévání knoflíků kulovitého tvaru 11. Zdá se, že hřibovité knoflíky s drážkováním v dalším vývoji nedosáhly většího rozšíření. Několik podobných knoflíků bylo nalezeno při vykopávkách na území Konstantinopole a v byzantském Korintu 12. Tyto nálezy jsou spojeny s oděvem odlišným od severoevropského, který byl běžně zapínán pomocí knoflíků 13.

Typickým znakem oděvu, označovaného jak „východní kaftan“ byl počet knoflíků. Minimální počet je 4 – 6, většinou však je v pohřbech nalézáno 8 – 12 knoflíků. Ke kaftanům bývají počítány nálezy, kde bylo zjištěno 10 a více knoflíků, ale toto dělení nemá velkou logiku. Např. podle typického rozložení šesti knoflíků na hrudi mrtvého z mohyly Guščino pod Černigovem i zde byl přítomen oděv typu kaftanu. Minimálně 11 staroruských pohřbů obsahuje kompletní sadu knoflíků zachovaných in situ podél páteře mrtvého od lebky až do pasu. Patří sem výše zmíněný pohřeb Guščino pod Černigovem, dále pohřby č. 36, 42, 61.4, 98 mohylníku Šestovica a pohřby Ц-157, Дн-4, Л-129, Поль-11 и Поль-62 mohylníku Gnězdovo 14. V pohřbu č. 114 v Kijevě byly nalezeny pouze 3 knoflíky na svém místě na hrudi mrtvého 15. V pohřbu č. 1 ve Velké Žitomirské ulici v Kijevě bylo nalezeno 9 knoflíků hřibovitého tvaru, velmi pravděpodobně také od kaftanu 16. Ve čtyřech nejbohatších pohřbech Šestovického mohylníku ( č. 36, 42, 61.4, 98 ) bylo nalezeno od 11 do 45 knoflíků 17. V kurganu 145 bylo spolu s vybavením jezdce nalezeno 8 bronzových knoflíků 18. V šestovickém pohřbu č. 61.4 bylo 26 knoflíků rozloženo v délce 40cm od prvních žeber po pánev. Pod knoflíky ležely zbytky opaskové tašky. V pohřbu č. 98 byla hedvábná látka s lemovkou a bronzovými knoflíky nalezena jak na hrudi pohřbeného, tak i vedle těla. Zřejmě zde byly uloženy dva kaftany. Skutečnost, že knoflíky byly přišity jeden nad druhým byla ověřena v několika dalších pohřbech, kde se zachovaly zbytky hedvábné a lněné látky 19.

Podle analogií z kostrových pohřbů , kde byly opakovaně zachyceny typické počty a uložení knoflíků, můžeme soudit na tentýž typ oděvu i z pohřbů žárových, kde byly nalezeny tytéž knoflíky. Např. v gnězdovském komplexu byly v žárových pohřbech nalezeny knoflíky v počtu 4 – 10 ( pohřby č. Серг-5 (55), Поль-25/I, Л-17, 22, 69, 103, Ц-106) 20. Podle vykopávek V.I. Sizova bylo v žárových pohřbech č. 15, 17, 65, 122 nalezeno od 4 do 6 knoflíků 21. V žárovém pohřbu kurganu č. 16 Černigovského mohylníku bylo nalezeno 6 typických knoflíků ležících přímo na kostře v místě spáleného oděvu 22. 17 bronzových hřibovitých knoflíků bylo nalezeno v pohřbu č. 15 téže nekropole 23. Ve vyloupeném kurganu č. 17 byly nalezeny dva knoflíky, které se zřejmě utrhly když lupiči vytahovali tělo z hrobu 24. V Sedněvském mohylníku datovaném do 10. st. bylo nalezeno 8, 10 a 35 knoflíků 25. V současnosti je ze staroruských mohylníků známo minimálně 12 „východních kaftanů“ z kostrových hrobů a minimálně 16 z hrobů žárových.

Z výše uvedených nálezů vyplývá, že typickou součástí staroruského kaftanu 10. st. byly mnohočetné bronzové knoflíky typického hřibovitého tvaru. tyto knoflíky tvořily souvislý pás, rozteč mezi knoflíky byla většinou 4-5cm, min. vzdálenost byla 1,5cm. Taková řada knoflíků dávala oděvu velmi slavnostní vzhled. Podle zachovaných detailů úzké hedvábné stuhy, které zdobily očko – poutko každého knoflíku byly rozloženy stejně hustě. Prýmky byly našívány na oděv paralelně jeden vedle druhého vodorovně. V některých případech mohly být prýmky/stuhami obšity okraje rukávů a lem kaftanu. Tato charakteristická forma zapínání odlišovala staroruský kaftan od kaftanů z mohylníku Moševaja Balka /Saltovsko Majacká kultura/. Tyto kaftany měly 3 – 4 látkové knoflíky ozdobené 3-4 páry hedvábných prýmku 26.

Kromě zbytků kaftanů nalezených přímo na těle pohřbeného byly v některých hrobech nalezeny zbytky hedvábného oděvu s bronzovými knoflíky vedle těla. Jednalo se zřejmě o další oděvy z pohřební výbavy a byly nalezeny např. v gnězdovském pohřbu Поль-11 či v šestovickém kurganu č. 98. Je také možné, že se jednalo o oděv, ve kterém pohřbívaný absolvoval pohřební obřad. Převlékání mrtvého během pohřbu popsal Ibn Fadlan. Tentýž autor také píše, že před spálením oblékli mrtvého Rusa do kaftanu se „zlatými knoflíky“, který byl speciálně pro tento účel ušitý 27.

Jedním z problémů doprovázející nálezy staroruských kaftanů je otázka jejich původu. S kterým okruhem nálezů s kterými obrazovými prameny je možno srovnat staroruské kaftany? Existuje řada teorií, které je možno rozdělit na několik základních skupin. Dají se rozdělit na teorii turecko-sogdskou, iránskou, stepní či chazarskoalanskou, maďarskou a bulharsko-byzantskou.

Turecko-sogdská teorie původu kaftanu

Autoři věnující se výzkumu tureckého oděvu se dodnes nedomluvili na jednotné terminologii – jeden a tentýž kus oděvu je nazýván chalátem i kaftanem. Tento zmatek způsoben tím, že na středověkých starotureckých sochách střední Asie je možno vysledovat dva základní typy vrchního oděvu 28. Pouze jeden z nich je možno nazývat chalátem. Nejčastěji mívá hluboké levostranné překrytí předních dílů, takže horní, většinou pravá překrývá levou a oděv je sepnut na boku, nebo je přepásán opaskem (viz obr. 4 a 5 29).

Druhým, méně rozšířeným typem vpředu otevřeného oděvu tureckých kočovníků měl hluboký trojúhelníkový výstřih s trojúhelníkovými klopami, předními díly se stýkajícími se ve střední ose a úzké rukávy. tato varianta vrchního mužského oděvu byla lehce zúžena v pase a dosahovala pod kolena 30. Na některých sochách je vidět, že tento typ oděvu byl zapínán do pasu na jednu až 3 knoflíky/poutka a pod opaskem byl nesepnutý (viz obr. 4.2, 5.2) 31. Je zřejmé, že druhou variantu starotureckého oděvu můžeme považovat za prototyp kaftanů z Moševoj Balki. O něco starší oděv podobného typu byl zachycen i v památkách Východního Turkestánu. Na freskách z Kuči a Chotanu 5.-8. st. mají mužské kaftany překryv ve střední ose a trojúhelníkovité klopy 32. Středověký oděv Ujgurů dlouho uchovával dva druhy svrchního oděvu, široce přeložený chalát a kaftan se středním překryvem a stojacím límcem 33.

004a.jpg
Obr. 4 Středověké staroturecké sochy
005a.jpg
Obr. 5 Středověké staroturecké sochy 2
Poměrně pozdní vyobrazení kočovníků v kaftanech byla nalezena na stříbrných mísách z dolního poobí. 34 Tyto nálezy jsou datovány do 9.-10. st. a bývají připisovány starým Maďarům. Na jedné míse je znázorněn jezdec v dlouhém kaftanu se středovým překryvem bez klop (obr. 6) 35.
006.jpg
Obr. 6 Stříbrná mísa s vyobrazením jezdce v kaftanu
Na jiné míse je jezdec v kaftanu s pravým přeložením a trojúhelníkovými klopami (obr. 7) 36.
007.jpg
Obr. 7 Stříbrná mísa s vyobrazením jezdce v kaftanu 2
První vyobrazení se blíží nálezům z Moševoj Balki, druhé spíše rannětureckým sochám střední Asie. Staroturecký kaftan pravděpodobně přežíval mezi kočovníky do 9. st. a mohl se stát předlohou řady napodobenin, ale přímou předlohou pro staroruské kaftany asi nebyl vzhledem k nepřítomnosti litých hřibovitých knoflíků, typických prýmků/stuh a dalších detailů.

Stepní neboli Chazarsko-Alanská teorie

¨Jako určitou variantu „turecké“ teorie lze pokládat teorii Chazarsko-Alanskou.. Podle některých autorů byl kaftan převzat Rusy od Chazarů 37. Nepřímým svědectvím této teorie jsou nálezy kaftanů ze severního Kavkazu, jejichž střih mohl být předlohou ruských kaftanů. Na druhou stranu se tyto kaftany významně odlišují – zejména nepřítomnost litých knoflíků a prýmků. Alanské kaftany byly zapínány na 3-4 knoflíky z organických materiálů. Typické lité hřibovité knoflíky nebyly v nálezech Saltovo-Majacké kultury zachyceny. Kaftany znázorněné na starotureckých sochách a sogdských malbách mají jeden vnitřní knoflík, který byl nalezen i na některých kaftanech z Podorvanoj a Moševoj Balki. (obr. 8).
008.jpg
Obr. 8 Kaftan z Moševoj Balki

Maďarská teorie

Maďarská teorie je další variantou odvozenou od „turecké“ teorie. Je založena na nálezech litých knoflíků hřibovitého tvaru, které jsou, byť zřídka, nalézány ve středověkých maďarských pohřbech. V řadě případů bývají nalezeny v rámci oděvu 38. Na druhou stranu rozložení knoflíků v pohřbech je odlišné od staroruských pohřbů. Značné množství takových litých hřibovitých knoflíků bylo nalezeno v staromaďarských mohylnících na jihozápadním Slovensku v blízkosti karpatských průsmyků, kde probíhala hranice se staroruským státem. V mohylníku Sered I byly dokonce nalezeny tyto knoflíky na hrudi pohřbeného, nikoli však v jedné, ale ve dvou paralelních řadách po šesti knoflících 39.

Iránská teorie

Iránská teorie původu kaftanů byla rozpracována I. Janssonem podle nálezů z Birky. Tento autor předpokládá, že nejblíže jsou střihu kaftanů z Birky vyobrazení strážců-gulamů na freskách dvorce Laškari-Bazar v Afgánistánu (obr. 9) 40.
009.jpg
Obr. 9 Vyobrazení gulamů z Laškari-Bazaru, dnešní Afgánistán
Tato vyobrazení nejsou jediná z této kulturní oblasti. např. na míse z počátku 11. st. nalezené v Jamalo-Nenecké autonomní oblasti je zobrazen vládce Machmud Gaznevi na trůně a dva dvořané. Všechny postavy jsou oblečeny do chalátů s hlubokým pravostranným překryvem a s trojúhelníkovitými klopami, do oděvu typického pro staré Turky(obr. 10) 41.
010.jpg
Obr. 10 Machmud Gaznevi a dvořané v chalátech
Zmiňovaní turečtí strážci-gulamové z dvorce Laškari-Bazar jsou oblečeni v chalátech s hlubokým pravostranným překrytím a asymetrickou, pouze jednou, trojúhelníkovitou klopou tyto chaláty připomínají některé chaláty z tureckých kamenných stél a některé varianty středověkého ujgurského oděvu 42, od kaftanů 10. st. se však značně odlišují jak střihem, tak nepřítomností knoflíků a prýmků. Tyto chaláty evidentně nemají přímou spojitost se staroruskými kaftany. V poslední době tuto teorii obhajuje AA Jerusalemská, která vidí přímé analogie mezi alanským oděvem a sogdskými malbami 43.

Byzantsko-Bulharská teorie

Ve prospěch této teorie mluví svědčí jak archeologické nálezy, tak i řada písemných a obrazových pramenů. Tak například nálezy litých knoflíků analogických se staroruskými byly učiněny např. v byzantském Korintu, Bulharsku i Konstantinopoli 44. Jeden z hlavních písemných pramenů je ceremoniální kniha byzantského dvora sestavená v 10. st. Analýzou pramenů dospěl největší ruský byzantista H.P. Kondakov k závěru, že byzantský typ jezdeckého oblečení – skaramangion se jen málo odlišoval od kaftanů středověkých kočovníků, resp. že byly prakticky totožné 45. Prameny tvrdí, že na císařských hostinách se ve skaramangionu objevují často císařovi „přátelé“ a to zejména „přátelé“ ze „spřáteleného“ Bulharska 46. Na základě těchto údajů se dá předpokládat, že urození Bulhaři vyobrazení v Menealogii Vasila II jsou na obrázku oblečeni do výše zmíněných skaramangionů (obr. 11)
011.jpg
Obr. 11 Bulhaři v kaftanech z Menealogie Vasila II
Bulhaři na výše zmíněném obrázku jsou oblečeni do kaftanů se středovým stykem předních dílů, s kožešinovým lemováním polokruhovitého límce a pravděpodobně s kožešinovým podšitím. Podle barvy a vzorů látky kaftanů jsou tyto vyrobeny z hedvábí. Kaftany jsou na hrudi sepnuty 8-9 knoflíky, které jsou ozdobeny vodorovně našitými prýmky. Široké rukávy se zužují k zápěstí, kde jsou manžety ze stejné látky. Jediná zvláštnost na tomto obrázku je, že jeden katan má středové rozdělení jen do pasu a pod pasem je oděv dělen na boku. Spíše se jedná o chybu miniaturisty než o zobrazení reality, neboť takový oděv by byl pro jezdce nepohodlný a v jiných pramenech není zachycen. Některé paralely k těmto kaftanům lze nalézt mezi kaftany ze severního Kavkazu, kde se též vyskytuje vypodložení kožešinou, středový styk předních dílů a prýmky 48. Na vyobrazených kaftanech je knoflíků a prýmků výrazně více než na kaftanech z Moševoj Balki.

Znalost kaftanů v ranně středověké Byzanci potvrzují obrázky tohoto typu oděvu z rukopisu byzantského kronikáře Jana Skylity. např. v kaftanu se žlutými prýmky na hrudi (malíř chtěl pravděpodobně zobrazit zlatě protkávané prýmky) je v tomto rukopise dvakrát zobrazen bulharský chán Omurtar (obr. 12) a jeden z jeho dvořanů.

012.jpg

Obr. 12 Chán Omurtar
V kaftanu se středním překrytím lemovaným prýmky je zobrazen „archont turků“, se kterým vedou jednání poslové „perského prince“ (obr. 13).
013.jpg
Obr. 13 Archont turků
Detailní vyobrazení tohoto typu oděvu v byzantských pramenech ukazuje na široké používání těchto kaftanů, které jsou velmi podobné kaftanům z e severního Kavkazu i z Birky. O vysoké prestiži kaftanů/skaramangionů ve dvorském prostředí Byzance 10. st. svědčí záznam z Knihy ceremonií, kde při přijetí poslů emíra z Tarsu byli všichni, kdo nosili skaramangion seřazeni podle barvy a vzoru svého oděvu. Zvlášť stáli dvořané s orly a býky na oděvu a zvláštní skupinu tvořili ti, kteří měli na oděvu zelenorůžové orly 50.

Je třeba také zdůraznit nepřítomnost klop a límců jak na kaftanech z Moševoj Balki tak „bulharských“ kaftanech vyobrazených v miniaturách Jana Skylity a v Menealogii Vasila II. Tento detail je odlišuje od jejich středoasijských a tureckých vzorů. Na většině vyobrazení kaftanů ze střední Asie na zádušních stélách tureckých aristokratů, na malbách z Pendžikentu a Turfanu, na zobrazení strážců-gulamů z Laškari Bazaru, na všech těchto vyobrazeních jsou zobrazeny klopy. Zobrazení klop umožňuje soudit na široké překrytí předních dílů kaftanů a chalátů. Naopak typickými znaky západní varianty středověkých kaftanů jsou lité kovové knoflíky, zlatě protkávané prýmky, středový styk předních dílů s nepřítomností klop.

Podle některých vyobrazení se dá soudit, že Kaftany/skaramangiony se nosily i po konci 11. st. Např. na obrázcích Trirského psaltáře je kníže Jaropoljk Izjalavič vyobrazen v dlouhém vpředu otevřeném oděvu z barevné tkaniny. Okraje tohoto oděvu jsou ozdobeny prýmky 51. V podobném oděvu s prýmky na hrudi a kožešinou obšitým límcem podobnými kaftanům z Menealogie Vasila II jsou vyobrazen i jeho bratranci Svjatoslavoviči na obrázku v Izbornike Svjatoslava 52. Do podobného oděvu s 15 knoflíky je vyobrazen Georgij Akropolit, velký logofet žijící 1220 – 1282 53.

Místní teorie

Podle místní teorie stříhali a šili kaftany z dovezené látky přímo ve Skandinávii. Stejně tak lité knoflíky byly prokazatelně vyráběny ve staroruských městech a nemusely být předmětem přímého importu 54. Taktéž počet nálezů knoflíků je charakteristický pro staroruské památníky. Nejvíce těchto knoflíků bylo nalezeno v Kijevě, Černigově a Gnězdově. Každopádně tato móda kopírovala prestižní oděvy tehdejší epochy. Tato móda se mohla šířit z Chalífátu přes Chazarskou říši na sever, nebo z Byzance přes Bulharsko a Byzantský Krym . Zcela původně móda jezdeckých kaftanů dozajista přišla se středoasijskými kočovníky. Byzantský vliv resp. přejímání tohoto oděvu Byzancí mohlo vést ke změně vzhledu těchto kaftanů, které se potom v takto změněné podobě šířily zpět ke kočovníkům a také na sever na Rus a nakonec i do Skandinávie. Zdá se, že nejvíce argumentů, jak archeologických, tak i písemných a obrazových je pro převzetí kaftanů z Byzance či Bulharska. Kondakov ve svých knihách zmiňuje že, „ některé oděvy ... byly přejaty byzantským dvorem od barbarů a po jisté přeměně související s byzantskými ceremoniály se vrátily k těmto barbarským dvorům“ 55.

V knize Al Istarchiho jsou zmiňováni Rusi jako „národ spalující své mrtvé...a jejich oděv jsou krátké haleny 56. Těmito halenami mohou být myšleny „bulharské“ kaftany sahající po kolena. Kaftany či haleny (kurtki?)¨zmiňuje ve svém popisu pohřbu urozeného Rusa i Ibn Fadlan.

V současnosti jsem schopni pouze přibližně datovat staroruské nálezy s bronzovými knoflíky. Evidentně se objevují až kolem pol. 10. st. a jejich výskyt mizí koncem 10. st. Např. známý hrob č. 42 z nekropole Šestovici s věcmi zdobenými ve stylu Mammen nemůže být datován dříve než do let 960-970 57. Do 10. st. jsou datovány i pohřby s hřibovitými knoflíky z Maďarska. Pohřby s hřibovitými knoflíky jsou datovány do pozdní fáze existence mohylníku – do let 880-970. Dá se tedy říci, že tento typ mužského svrchního oděvu se objevil kolem pol. 10. st. a přetrvával, alespoň v dvorském knížecím prostředí do konce 11. st.

Literatura

1. Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IX-XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986. С.40-41; Сабурова М.А. Древнерусский костюм. Одежда // Древняя Русь. Быт и культура // Археология. М., 1997. С.97.
2. Рабинович М.Г. Указ.соч. С. 40-41; Cедов В.В. 1986 Одежда восточных славян VI-IX вв. н.э. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986, С. 30-39.
3. Лебедев Г.С. Социальная топография могильника эпохи викингов в Бирке // Скандинавский сборник. Вып. XXII. Таллинн, 1977, с.151-156, Жарнов Ю.Э. Женские скандинавские погребения в Гнёздове // Смоленск и Гнёздово. М., 1991. С. 217-220; Graslund A.-S. The Burial Customs. A study of the graves on Bjorko // Birka IV. Stocholm, 1980. С. 79-82. Погребальные камеры обнаружены во многих скандинавских и древнерусских могильниках эпохи викингов. Большинство исследователей пришли к мнению, что эти погребения принадлежат аристократии Северной Европы.
4. Авдусин Д.А., Пушкина Т.А. Три погребальные камеры из Гнездова // История и культура древнерусского города. М., 1989: С.198, 201, рис.3; Фехнер М.В. Ткани из Гнёздова // Археологический сборник памяти М.В.Фехнер. Труды ГИМ №111. М., 1999 С. 8.
5. Каменецкая Е.В. 1994 Заольшанская курганная группа Гнёздова// Смоленск и Гнёздово. М., 1994. С. 151, 171-172, Рис. 7. 3-5; Фехнер М.В. Указ.соч. С. 8.
6. Hagg.I. Die Tracht // BIRKA II:2. Systematische Analysen der Graberfunde. Stockholm, 1986. S. 68-69; Jansson I. Wikingerzeitlicher orientalicher Import in Skandinavien // Bericht der Romisch-Germanischen Kommission. Bd.69. Mainz am Rhein, 1988. S.594.
7. Graslund A.-S. Указ. соч. С.13
8. Arbman Н. Birka I. Stockholm, 1940-1943. S. 273, 411, Abb.221, 365. В погребении № 716, совершенном в гробовище, расстояние от первой до последней пуговицы составляло около 20 см. (ниже располагался пояс, украшенный бляхами, с остатками сумки). В камере № 752 пуговицы лежали в ряд длиной около 38-40 см от фибулы (у горла погребенного) до пряжки от пояса. В № 944 пуговицы лежали в ряд от остатков черепа на расстояние 28-30 см. В № 985 пуговицы лежали до пояса украшенного бляхами в длину до 30-34 см. Помимо этих погребений, где пуговицы обнаружены in situ, аналогичные бронзовые пуговицы (числом 8) найдены в сожжении из кургана №56. В камере № 985 четыре массивные бронзовые пуговицы лежали вдоль позвоночника мужчины на расстоянии 10-15 см.
В кургане № 949 могильника Бирка три такие пуговицы служили застежками для сумки с бронзовыми оковками (ближайшие аналогии таким сумкам происходят из могильников Волжской Булгарии и могильника Тимерево) (см. Arbman 1940. Указ. соч.Taf. 128. 2). В погребении женщины № 1105 одна бронзовая пуговица с ушком лежала вместе со стеклянными бусинами около нижней челюсти погребенной (от рубашки или ожерелья). Помимо Бирки бронзовые пуговицы грибовидной формы были найдены в Уппланде, на островах Аландского архипелага и в Южной Финляндии. Однако эти находки, скорее всего, не связаны с находками «восточных кафтанов» (см Jansson I. Указ.соч. S. 606).

9. Jansson I. Указ.соч. S 594, 606
10. Сага об Эгиле // Исландские саги. М. 1956, С. 205. Следует учесть, что в эту эпоху самая распространенная мужская одежда Северной Европы и Англии – это туникообразная нижняя одежда и плащи.
11. Шовкопляс Г.М. Археологічні пам’мятки гори Киселівки в Києві // Праці київського державного історичного музею. Випуск 1. 1958. 147-148, табл.5.9, 12; табл 6. 7
12. Archaologisches Museum, Istanbul, № 6867 (Цит. По Jansson Указ.соч. S.607).
13. Ими скрепляли ворот рубашки, но чаще всего наборы таких пуговиц связаны с верхней мужской одеждой. В ряде древнерусских погребений зафиксированы следы такой одежды, которая отличается, по своим особенностям, от костюма большинства погребенных в ранних древнерусских могильниках. Особенно ярко этот костюм прослеживается в комплексах с трупоположениями, где остатки ткани и бронзовые пуговицы фиксируются прямо на костях погребенных. Отличительной особенностью этого костюма являются бронзовые пуговицы грушевидной формы, которые располагаются вдоль позвоночника погребенных от груди до тазовых костей. Большая часть подобных находок сделана в мужских погребениях или в погребениях с мужским инвентарем. В литературе подобный тип костюма называется «кафтаном» и его происхождение выводится с территории Средней Азии и Ирана. Различного покроя кафтаны были распространены в среде азиатских кочевых народов (см Самашев З.С. Одежда и прически средневековых номадов // Культуры Евразийских степей второй половины I тыс.н.э. (Вопросы хронологии). Самара, 1998. С. 406-408). Находки целых раннесредневековых кафтанов, застегивающихся пуговицами связаны с известным северо-кавказским могильником Мощевая Балка (см. Иерусалимская А.А. Кавказ на шелковом пути. Каталог временной выставки. СПб, 1992). Изображения подобной одежды можно увидеть на согдийских росписях, тюркских каменных стелах и в Менеалогии Василия II в сцене избиения болгарами византийских военнопленных). Помимо бронзовых пуговиц грушевидной формы кафтаны могли скрепляться и костяными пуговицами. Набор подобных костяных орнаментированных пуговиц полусферической формы происходит из кургана Гульбище в Чернигове. В тоже время часть бронзовых пуговиц грушевидной формы, по-видимому, не имеет отношения к кафтанам. Это можно утверждать для комплексов, где найдено менее 3 пуговиц. В качестве ближайшего примера можно привести данные из древнерусских погребений XI-XIII вв., где зафиксировано от 1 до 3 пуговиц, которые скрепляли стоячие воротники мужских и женских рубашек (Сабурова М.А., Елкина А.К. 1991 Детали древнерусской одежды по материалам некрополя г.Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо- Восточной Руси. М., С.54-62; Сабурова М.А. Древнерусский костюм. Одежда.// Древняя Русь. Быт и культура.// Археология. М. С.100).
14. Боровський Я. Є., Калюк О.П. Дослiдження киiвського Дитинця // Стародавнiй Киiв. Археологiчнi дослiдження 1984-1989гг. Киев, 1993, с. 3-8; Самоквасов Д.Я. Могильные древности Северянской Черниговщины. Посмертное издание. М., 1917. С. 77-80; Рыбаков Б.А. Древности Чернигова // МИА № 11. М-Л, 1949. С.22; Блiфельд Д.I. Давньоруськi памятки Шестовицi. Киев, 1977. С. 128-131, 138-141, 151-155; Станкевич 1962: 23-27; Жарнов Ю.Э. Указ.соч. С. 208, 210-211; Авдусин Д.А., Пушкина Т.А. Указ.соч. С. 196- 200; Каменецкая Е.В. С. 165, 171-172. Особо следует отметить, что наборы пуговиц от кафтанов, пока, ни разу не были встречены в «обычных» трупоположения в ямах и гробах Х в, которые в большом числе находят в могильниках Гнёздово, Шестовица и в древнерусских некрополях Киева. Также следы кафтанов не обнаружены в таких богатых могильниках Верхеней Волги, как Тимирёво или Михайловское. Не обнаружены следы кафтанах и в могильниках острова Готланд, где древнерусские находки давно стали массовым материалом. Но, если отсутствие на ходок кафтанов на Севере Руси может быть связано с особенностями северного костюма, то их отсутствие на о.Готланд, вероятно, связано с хронологическим фактором. Главные поступления древнерусских импортов на Готланд начинаются только с XI в.
15. Каргер М.К. Древний Киев. Том.I. М.-Л., 1958. с.187, рис.34. В этом случае число пуговиц совпадает с числом пуговиц на кафтанах из Мощевой Балки. Можно предположить, что одежда из этой камеры отличалась от «традиционного» древнерусского кафтана Х в.
16. Боровский Я.Е., Калюк А.П., Сыромятников А.К., Архипов Е.И. 1989 Археологические исследования в «Верхнем Киеве» в 1988 году // НА IА НАНУ, дело №1988/17 5-12; Боровський Я.Е., Калюк А.П. Указ.соч. С. 3-8.
17. Блiфельд Д.I: Укз. соч. С. 43.
18. Блiфельд Д.I: Укз. соч. С. 188-189.
19. Станкевич Я.В. 1962 Шестовицкое поселение и могильник по материалам раскопок 1946 г. // КСИИМК. М., 1962, Вып.37; Андрощук Ф.О. 1999а Нормани i слов’яни у Подесеннi (Моделi культурноi взаємодii доби раннього середньовiччя). Київ, С.65, рис.43, 47.
20. Жарнов Ю.Э. Укз. соч. С. 211.
21. Ширинский С.С. 1999 Указатель материалов курганов, исследованных В.И.Сизовым у д.Гнёздово в 1881-1901 гг. // Труды ГИМ Памятники культуры. Выпуск 36. С. 103, 117, 120-121, 127.
21. Блiфельд Д.I. Древньоруський могильник в Чернiговi // Археологiя. том ХVIII. Киев, 1965, с. 105-138; 123, таб.IV.12-15.
22. Блiфельд Д.I: Укз. соч. С. 117
23. Блiфельд Д.I: Укз. соч. С. 131
24. Исключением из этого ряда комплексов, на мой взгляд, можно считать погребение из большого кургана Гульбище в Чернигове. Это единственный комплекс Х в, где многочисленные пуговицы изготовлены из кости, а не из бронзы. Из вещевого набора этого погребения происходит 9 орнаментированных пуговиц полусферической формы, которые, скорее всего, относятся к кафтану. В пользу такого предположения говорит как число пуговиц, так и их среднеазиатское или иранское происхождение (см. Путь из варяг в греки. Каталог. М., 1996. С. 80, № 696). Многочисленные находки подобных орнаментированных пуговиц происходят также из средневековых городов Средней Азии и Азербайджана. Наиболее многочисленные находки костяных пуговиц полусферической формы с циркульным орнаментом происходят из слоев Х в. поселений Хорезма (см. Вишневская Н.Ю. Ремесленные изделия Джигербента (IV до н.э. – XIII в.н.э.). М. 2001: С. 105-108, Рис. 42.1-15, 45.11-14; Ахмедов Г.М. Азербайджан в IX-XIII вв. // Крым, Северо- Восточное Причернморье и Закавказье в эпоху средневековья IV-XIII века // Археология. М. 2003: С. 382, Табл.192. 8-20).
25???. В тоже время, такие пуговицы происходят из средневековых слоев византийского города Коринф.
26. Иерусалимская А.А. Укз. соч. С. 14-15, Рис.1-2, Фото 9
27. Крачковский И.Ю. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М-Л., 1939. С. 80-81. Однако остается не до конца проясненным какой вид одежды имел ввиду Ибн-Фадлан. Следует отметить, что в персидских средневековых источниках словом «кафтан» часто обозначали род доспеха покрытого тканью.
28. Кубарев Г.В. Халат древних тюрок Центральной Азии по изобразительным материалам // Археология, этнография и антропология Евразии. №3(3). Новосибирск, 2000. С. 81-85
29. Кубарев Г.В. Укз. соч. С. 85, рис. 1. 8, 23, 25, 27, 3. 9, 10, 11, 18
30. Кубарев Г.В. Укз. соч. С. 1. 2, 17, 19, 2. 3, 4, 34, 3. 2, 16, 17, 28
31. Кубарев Г.В. Укз. соч. С. рис. 1. 2, 2. 4, 3. 2
32. Яценко С.А. Костюм // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Архитектура. Искусство. Костюм. М., 2000, С.332-333, Табл. 59. 1-3, 5, 60. 1-2
33. Яценко С.А. Укз. соч. С. 370, рис. 67. 1-3, 69. 1-3; Кляшторный С.Г. 2003 История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб., 2003. С. 374
34. Сокровища Приобья. Каталог выставки (Ред. Б.Маршак, М.Крамаровский). СПб, 1996. С. 114-117, 120-121, № 53, 55
35. Сокровища Приобья. Указ.соч. С. 116
36. Сокровища Приобья. Указ.соч. С. 121
37. Горелик М.В. Образ мужа-воина в Кабарии-Угрии-Руси // Культуры Евразийских степей второй половины I тыс.н. (из истории костюма). Самара. 2001.С. 176
38. Jansson I. Указ. соч. С. 606
39. Tocik B. Altmagyarische graberfelder in der sudwestslowakei // Archaeologica Slovaca. T.III. Bratislava, 1968. C. 43, Тaf. XXXIV:9
40. Jansson I. С. 602, Abb.18
41. Маршак Б.И. 1971 Согдийское серебро. М. С. 66-68, рис. 29; Сокровища Приобья. Указ.соч. С. 125, № 59
42. Кубарев Г.В. Указ. соч. рис. 1. 23, 27, 3. 9-11; Яценко С.А. Указ. соч. С. 374-375, табл. 67/1
43. Иерусалимская А.А. Некоторые вопросы изучения раннесредневекового костюма (по материалам анализа одежды адыго-аланских племен VIII-IX вв.) // Культуры Евразийских степей второй половины I тыс.н. (из истории костюма). Самара. 2001. С. 93
44. Jansson I. Указ.соч. С. 606-607, Abb.20.2; Davidson G.R. The Minor objects // Corinth. Results of excavations. Vol.XII. Princeton, 1952. С. 262, № 2119, 2120
45. Кондаков Н.П. 1929 Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Прага, 1929. С. 264
46. Кондаков Н.П. Указ.соч. С. 236
47. Ангелов Д., Петров П., Примов Б. (Ed.) 1981 История на България. Перва Българска държава. Том II. Cофия. С. 143
48. Ierusalimskaja A.A. Die Graber der Moscevaja Balka. Munchen. 1996. Fig. 9.
49. Божков А. Миниатюри от Мадриския ръкопис на Йоан Скилица. София. 1972. С. 37, 59; Ангелов Д. Указ.соч. С. 149, 164; Grabar A., Manussacas M. L’illustration du manuscript de Skylitzes de la Bibliotheque Nationale de Madrid. Venise, 1972.
50. Кондаков Н.П. Указ.соч. С. 301
51. Кондаков Н.П. 1906 Изображения русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб., С.99-101, Tаб.VI.
52. Кондаков Н.П. 1906. Указ.соч. с.41, рис. 6; Изборник Святослава 1073 г. Факсимильное издание. М. 1983. С. 2.
53. Кондаков Н.П. 1906. Указ.соч. С.83, Рис. 10.
54. Ivakin G. 2000 Kiev aux VIII-e-X-e siecles // Les centers proto-urbains russes entre Scandinavie, Byzance et Orient // Realites Byzantines 7. Paris. Fig.9
55. Кондаков Н.П. 1906. Указ.соч. С. 87.
56. А.П.Новосельцев Восточные источники о восточных славянах и Руси IV-IX вв. // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С.411-412.
57. Jansson I. 970/971 AD and the chronology of the Viking Age // Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid // Viborg Stiftsmuseums r?kke. Bd.1 // Jysk Ark?ologisk Selskabs Skrifter. Bd.28. Hojbjerg. 1991. S. 284

 

Další zajímavé informace jsou na stránkách Roxane Farabi, kde jsou k vidění fotografie kaftanů nalezených na severním Kavkazu - http://www.roxanefarabi.com/ExtentGarments/ExtentGarments/KaftanCaucasusMountains8th10th.htm a http://www.roxanefarabi.com/ExtentGarments/ExtentGarments/KaftanCaucasHerm.htm

 

První kaftan je datován do 8.-10. st. a pochází k Kavkazu. materiálem je len, kožešina a hedvábí. dávané rozměry mi nejsou úplně jasné a tak je uvádím v originále - Coat: H. 56 in. (142.2 cm), W. 60 in. (152.4 cm); Leggings: H. 32 in. (81.3 cm) Harris Brisbane Dick Fund, 1996 (1996.78.1)

Jedná se o kabát (kaftan) z jemně tkané lněné látky zachovaný od krku po dolní okraj. Ozdobný pruh hedvábné látky s velkými vzory je našit podél vnějšího i vnitřního okraje kaftanu. Na hedvábí jsou vidět motivy rozet a stylizovaných zvířat obkroužené perlovcovými kruhy, což je motiv široce rozšířený na středoasijských a Iránských látkách od 6. do 9. st.. Zevnitř byl kaftan podšit kožešinou, z níž se dochoval malý fragment ovčího kožichu. Použité barvy jsou – nyní vybledlá tmavě modrá, žlutá, červená a bílá na hnědém podkladu. Hedvábná tkanina má keprovou vazbu, základní lněná látka je nezdobená. Dva rozparky v zadní části kaftanu umožňují pohodlné použití jako jezdeckého oděvu. Viz obr. 14 a 15.

014.jpg
Obr. 14 Pohled na kaftan zepředu. Světlá látka označuje rekonstruovaná místa
015.jpg
Obr. 15 Pohled na kaftan zezadu
Druhý kaftan je datován do 8.-9. st. a byl nalezen na severním Kavkazu při vykopávkách v Moševoj Balce, t.č. je uložen v Ermitáži v Petrohradu. Obrázky a informace jsou z publikace Phaidon: Islamic Arts, Jonathon Bloom and Sheila Blair, Phaidon Press Limited, 2003, Actual garment located in the Hermitage Museum.

Jedná se o kaftan z nádherného perského hedvábí určený pro vysoce postavenou osobu. Králové na vyobrazeních z dob sasánovské dynastie byli zobrazováni v podobných oděvech. Na látce tohoto kaftanu jsou zobrazeny bájné nestvůry (senmuru) v kruhových medailónech na smaragdově zeleném pozadí. Při výrobě kaftanu byly použity kusy Sogdského, Byzantského a čínského hedvábí. Střih kaftanu je typický pro mužský oděv nalezený v Moševoj Balce – s těsnou horní a naopak volnou dolní částí. Dolní část kaftanu nemá zapínání a rozparky umožňují pohodlnou jízdu na koni. Kaftan byl podšit kožešinou a obrouben veverčí kožešinou.

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg
Obr. 16-19
Další obsáhlý článek zabývající se oděvem Chazarů v 7. – 10. st. vč. kaftanů je vystaven na stránkách Nasledije predkov - http://www.dom-np.narod.ru/rekon/rhazar.htm. Ve zkratce jsem přeložil části věnující se nálezům kaftanů z hrobů severního kavkazu z 9. st.

Mužský kaftan byl vepředu rozdělěný oděv s dlouhým rukávem. Střih plátěného kaftanu nalezeného Kaminským v Podorvanoj Balce je na obr. 20.

020.jpg
Obr. 20 Stříh kaftanu z Podorvanoj Balki
Jak je vidno, střih byl velmi komplikovaný a celý oděv se skládal asi ze 20 dílů. Tento střih umožňoval, aby byl kaftan přiléhavý a zároveň umožňoval volný pohyb rukou. Kaftan měl boční rozparky posunuté poněkud dozadu. Kolem krku a okraje rukávů byly lemovány hedvábím. Jak si takový kaftan představuje výtvarník v kresebné rekonstrukci je vidět na obr. 21.
021.jpg
Obr. 21 Kresebná rekonstrukce kaftanu z Podorvanoj Balki
Kaftany mohly být z jedné vrstvy tkaniny (len či hedvábí), nebo s různými podšívkami. V mohylníku Amgata byl nalezen fragment oděvu ze dvou vrstev plátna, mezi něž byla vložena plsť a celé to bylo prošito. Na obr. 22 je vidět fragment plátěného kaftanu podšitého kůží či kožešinou. Okraje plátěných kaftanů byly prakticky vždy lemovány hedvábím kolem krku, na rukávech a na dolním okraji.
022.jpg
Obr. 22 Fragment plátěného kaftanu podšitého kůží či kožešinou.
V Moševoj Balce byl nalezen také dětský kaftan poněkud jednoduššího střihu (viz obr. 23). Tento kaftan měl přední díly střižené v celku, zadní díl byl sešit ze dvou obdélníků. V dolní části byly přišity rozšiřující klíny. Kaftan byl spínán dvěmi knoflíky a poutky ozdobený hedvábnými pásky. Okraje rukávů byly zdobeny hedvábím. celý oděv byl z hrubého běleného plátna a byl podšit kožešinou, která tvořila lem kolem krku.
023a.jpg
Obr. 23 Dětský kaftan z Moševoj balki

Literatura

1 Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. - М.: Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 2001.
2 Артамонов М.И. История хазар. 2-е изд. – СПб.: Издательство “Лань”, 2001.

Na stránkách Miklagardu prezentuje Peter Beatson teoreticky velmi dobře podloženou stať o mužském ruském kostýmu (viz http://users.bigpond.net.au/quarfwa/miklagard/Costume/Rus/Trader/Rus_main.htm) včetně rekonstrukce kaftanu, viz http://users.bigpond.net.au/quarfwa/miklagard/Costume/Rus/Trader/kaftan_text.htm.

Jako základ pro rekonstrukci kaftanu vzal vlněnou látku keprové vazby, přírodně barvenou. Ženské verze kaftanu byly snad podšity lnem nebo hedvábím. I když pro mužské oblečení není podšívka doložena (Hägg 1983), byla pro rekonstrukci použita podšívka z méně kvalitního hedvábí plátnové vazby. Vzhledem k nedostatku informací ohledně střihu tohoto typu oblečení byl střih založena na střihu dochovaných tunik (Burnham 1977; Fentz 1987; 1987a; Gervers 1983; Hald 1980).

024.jpg
Obr. 24 Střih kaftanu Peter Beatson
Jako alternativu je možno brát kaftan z Moševoj Balki (Ierusalimskaja 1996), jehož nákres je na obr. 25. Tento kaftan je k vidění i na obr. 16, 17, 18, 19, střih bude podobný střihu kaftanu z Podorvanoj Balki, viz obr. 20.
025.jpg
Obr. 25 Nákres kaftanu z Moševoj Balki
Ačkoli někteří autoři tvrdí že gores (soudím, že se jedná o „klínky“ pod pažemi, viz střih, obr. 24) jsou pozdějšího data (Nockert 1987; Nørlund 1936), nález zbytků oděvu z Hedeby ukazuje, že byly používány již ve vikingské době (Hägg 1984; 1991). K výšivce byla použita imitace stříbrné nitě, dle Petra Beatsona je však výsledný vzhled velmi podobný originálu (Museum of Norse Antiquities, Uppsala: pers. obs. 1994). Stojatý límec kaftanu byl ušit na podkladě nálezů z hrobů Valsgarde 12 a 15 datovaných do 10. st., kde se našly pruhy červeného hedvábí plátnové vazby vyšité stříbrnou nití (viz obr. 27 a 28). Tyto nálezy zatím nebyly publikovány, límec a manžety jsou katalogizovány v Graham-Campbell (1980) a jsou vidět v Arbmanově rekonstrukci (Tryckare 1966). Oba nálezy jsou uloženy v Museum of Norse Antiquities, Uppsala Sweden. Beatson tyto artefakty považuje za „stojací límec“ podobný límci kaftanu z Moševoj Balki (Ierusalimskaja 1996). K sepnutí kaftanu byly použity bronzové lité knoflíky vyrobené podle nálezu z hrobu Valsgarde 12, kde se jich našlo dvanáct. Podobné knoflíky byly nalezeny v řadě hrobů jak ve Švédsku, tak v Rusku (Arbman 1940-3; Avdusin and Puskina 1988; Geijer 1938; Hägg 1986; Jansson 1988, též viz „Několik poznámek k ranně středověkým kaftanům východní a severní Evropy) V hrobě Valsgarde 15 se lité knoflíky nenašly, což ale nevylučuje přítomnost kaftanu, např. u většiny kaftanů z Kavkazu jsou knoflíky vyrobeny z látky. Vzhledem k tomu, že v hrobě Valsgarde 12 se nenašly stopy po „kovovém“ (autor patrně myslí kovovou nití vyšívaném) lemování či našívaných ozdobách, byly knoflíky připevněny na pruhu hedvábné látky, jak je to známo z hrobu Dn4 v Gnězdově, 10. st. (Avdusin and Puskina 1988).
026.jpg
Obr. 26 Foto rekonstrukce ruského kaftanu dle Petera Beatsona
027_15.jpg
Obr. 27 Límec kaftanu Valsgarde hrob 15, Uppland, Švédsko, 10. st.
Title: Silk Collar, 10th century.
Technical: Collar 51 x 6 cm, 'Samitium' (weft-faced compund twill) silk U/ U (ie. unspun), 44 x ? threads/cm. Embroidery thread silver foil S-spun around silk core.
Location: Valsgärde grave 15, Uppsala, Sweden.
Small Find Number: 5915.
Held: Gustavianum, Uppsala University, Uppsala Sweden.
Reference: Bender Jørgensen 1992
Image Source: World of the Vikings
027_12.jpg
Obr. 28 Límec kaftanu Valsgarde hrob 12, Uppland, Švédsko, 10. st.

Title: Silk Cuff, 10th century.
Technical:2 cuffs 9 x 4.2 cm. 'Samitium' (weft-faced compund twill) silk U/U (ie. unspun), 60 x ? threads/cm. Embroidery in Borre style, thread silver foil spun around silk core. Edge trim plaited silver wire.
Location: Valsgärde grave 12, Uppsala, Sweden.
Small Find Number: 918 and 973.
Held: Gustavianum, Uppsala University, Uppsala Sweden.
Reference: Bender Jørgensen 1992
Image Source: World of the Vikings CD-ROM.

Literatura (vztahuje se k celému kostýmu)

Ardman, H. (1939). Birka: Sveriges Äldsta Handelsstad. Bokförlags Aktiebolaget Thule: Stockholm.
Arbman, H. (1940-3). Birka I: Die Gräber. KVHAA: Uppsala and Stockholm.
Avdusin, D.A. and Puskina, T.A. (1988). 'Three chamber graves at Gniozdovo'. Fornvannen 83, pp.20-33.
Barfield, M. (1994). 'The Iceman reviewed'. Antiquity 68, pp.10-26.
Beatson, P. (1994). 'Viking Age scabbards from achaeological finds in Scandinavia and the British Isles'. Varangian Voice 30, pp.18-25.
Beatson, P. (1995). 'An eleventh-century shirt from Denmark'. Varangian Voice 34, pp.4-11.
Bender Jørgensen, L. (1992). North European Textiles until AD 1000. Aarhus University Press: Aarhus.
Brøndsted, J. (1965). The Vikings. Penguin Books.
Burnham, D.K. (1977). Cut my cote. Royal Ontario Museum: Toronto.
Elsner, H. (1988). Wikinger Museum Haithabu: Schaufenster einer frühen Stadt. Karl Wachholz: Neumünster.
Fentz, M. (1987). 'En hørskjorte fra 1000-årenes Viborg'. Kuml, pp.23-45.
Fentz, M. (1987a). 'Vikingeskjorten fra Viborg'. Viborg Stiftsmuseum: Viborg.
Fentz, M. (1992). An 11th century shirt from Viborg Søndersø, Denmark. In: L. Bender-Jørgensen and E. Munksgaard 'Archaeological Textiles in Northern Europe (NESAT IV)', pp.83-92. Kongelige Danske Kunstakademi: Copenhagen. Geijer, A. (1938). Birka III: Die Textilfunde aus der Gräbern. KVHAA: Uppsala.
Gervers, V. (1983). 'Medieval garments in the Mediterranean world'. In: N.B. Harte & K.G. Ponting (eds.) Cloth and Clothing in Medieval Europe: Essays in Memory of Professor E.M. Carus-Wilson, pp.279-315. Heinemann Educational Books Ltd.: London.
Glob, I. (1977). The Bog People: Iron Age Man Preserved. Faber and Faber: London.
Graham-Campbell, J. (1980). Viking Artefacts: A Select Catalogue. British Museum: London.
Gräslund, A. (1984). 'Beutel und Taschen'. In: G. Arwidsson (ed.) Birka II:1. Systematischen Analysen der Gräberfunde, pp.51-72. KVHAA: Stockholm.
Grew, F. and de Neergaard, M. (1988). Medieval Finds from Excavations in London 2: Shoes and Pattens. HMSO: London.
Groenman-van Waateringe,W. (1984). 'Die Lederfunde von Haithabu'. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 21. Karl Wachholtz: Neumünster.
Hägg, I. (1974). 'Kvinnodrakten i Birka'. Aun 2. Uppsala.
Hägg, I. (1983). 'Viking womens's dress dress at Birka: a reconstruction by archaeological means'. In: N.B. Harte & K.G. Ponting (eds.) Cloth and Clothing in Medieval Europe: Essays in Memory of Professor E.M. Carus-Wilson, pp.316-350. Heinemann Educational Books Ltd.: London.
Hägg, I. (1983a). 'Birkas orientaliska praktplagg'. Fornvannen 78, pp.205-223.
Hägg, I. (1984). 'Die Textilfunde aus dem Hafen von Haithabu'. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 20. Karl Wachholtz: Neumünster.
Hägg, I. (1986) 'Die Tracht'. In: G. Arwidsson (ed.) Birka II:2. Systematischen Analysen der Gräberfunde, pp.51-72. KVHAA: Stockholm.
Hägg, I. (1991) 'Die Textilfunde aus der Seidlung und aus den Gräbern von Haithabu'. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 29. Karl Wachholtz: Neumünster.
Hald, M. (1961). 'Dragtstudier'. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie udgivne (af det Kgl. nordiske Oldskriftselskab), pp.37-88.
Hald, M. (1980). Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials. National Museum of Denmark: Copenhagen.
Holmqvist, W. (1979). Swedish Vikings on Helgo and Birka. Swedish Booksellers Association
Hougen, B. (1940). 'Osebergfunnets billedvev'. Viking 4, pp.85-124.
Hundt, H. (1981). 'Die Textil- und Schnurreste'. Die frühgeschichtliche Marschensiedlung beim Elisenhof in Eiderstedt, vol. 4. Lang: Frankfurt am Main.
Ierusalimskaja, A.A. (1996). Die Gräber der Moscevaja Balka: Frühmittelalterliche Funde an der Nordkaukasischen Siedenstrasse. Editio Maris: Munich.
Jansson, I. (1986). 'Gürtel und Gürtelzubehör vom orientalischen Typ'. In: G. Arwidsson (ed.) Birka II:2. Systematischen Analysen der Gräberfunde, pp.77-108. KVHAA: Stockholm.
Jansson, I. (1988). 'Wikingzeitlicher orientalischer Import in Skandinavien. Bericht der Römisch - Germanischen Kommission 69, pp.564-647.
Krafft, S. (1956). Pictorial Weaving from the Viking Age: Drawings and Patterns of Textiles from the Oseberg finds. Dreyers Forslag: Oslo.
Magnusson, M. (1976). Viking: Hammer of the North. Orbis: London.
Martell, H. (1992). History as Evidence: The Vikings. Kingfisher Books: London.
Nockert, M. (1987). 'The Bocksten Man's costume'. Textile History 18, pp.175-186.
Nørlund, P. (1936). Viking Settlers in Greenland and their Descendants through Five Hundred Years. Cambridge University Press: London.
Nosov, E.N. (1987). 'Ryurik Gorodische and the settlements to the north of Lake Ilmen'. In: Brisbane, M.A. (ed.) The Archaeology of Novgorod, Russia, pp. 41ff. Society for Medieval Archaeology: London.
Ojateva, E.I. (1965). 'Obuvi drugie kozannye izdelija Zemljanogo gorodisca Staroj Ladogi'. Archeologiceskij sbornik Gosudarstvennogo Ermitaza 7, pp.42-59.
Østergård, E. (1991). 'Textilfragmenterne fra Mammengraven'. In: Iversen, M. (ed.) Mammen: Grav, Kunst, og Samfund i Vikingetid, pp.123-138. Jysk Arkæologisk Selskab: Moesgård.
Roesdahl, E. and Wilson, D.M. (eds.) (1992). From Viking to Crusader: The Scandinavians and Europe 800-1200. Rizzoli: New York.
Trott, P.A. (trans.) (1988). Wikinger Museum Haithabu. Text of the exhibition. Archäologisches Landesmuseums der Christian-Albrechts Universität: Neumünster.
Tryckare, T. (1966). The Viking. Cagner & Co.: Gothenburg.
Walton, P. (1989). 'Textiles, cordage and raw fibre from 16-22 Coppergate'. Archaeology of York 17(5), pp.283ff.

Tady je další pokus o ruský kaftan ze stránek A reenactor household http://www.gelfling.dds.nl/index2.html
028.jpg
Obr. 29 jednodušší verze kaftanu z A reenactor household
A úplně na závěr dva kaftany, kvůli kterým to všechno vlastně vzniklo.

První je silnější prošívanice pod zbroj s krátkým rukávem z několika vrstev plsti zašité do dvou vrstev plátna lemovaná páskem kůže a zapínaná na „gulbišče“ knoflíky s jednou dírkou.

030a.jpg
Obr. 30 Pohled na prošívanici zepředu
031a.jpg
Obr. 31 Pohled na prošívanici zezadu
Druhý je kaftan ze silné barvené plsti s dlouhým rukávem lemovaný širokým lemem ze zeleného hedvábí, zapínání opět na knoflíky s jednou dírkou.
032a.jpg
Obr..32 Pohled na kaftan zepředu
033a.jpg
Obr.. 33 Pohled na kaftan zezadu
Oba kaftany jsou ušity podle stejného střihu, v podstatě shodného se střihem Petera Beatsona, viz obr. 24, jenom přední díly jsou střiženy zvlášť a jsou širší, takže se trochu překrývají.
Poslední detail, který v souvislosti s kaftany stojí za zmínku jsou knoflíky s jednou dírkou.

Na stránkách Asociacia gardarika (V originále je k vidění na adrese http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=-pug) jsem narazil na článek o zvláštních knoflících, netradičně s jednou dírkou. S knoflíky pro ranný středověk je problém. Protože neznám soudobé nálezy „klasických“ knoflíků s několika dírkami a lité knoflíky s očkem jsou drahé a poměrně specifické, připadají mi tyto knoflíky jako dobrá alternativa k zapínání vpředu rozevřených oděvů.

Tyto knoflíky jsou v podstatě předměty ve tvaru vrchlíku koule s jednou dírkou konického tvaru provrtanou uprostřed. Tento otvor se zužuje směrem k ploché spodní části knoflíku. Průměr knoflíků kolísá mezi 1,5 až 3-4cm, průměr otvoru je 4-5mm a výška knoflíku bývá do 2-2,5cm. Tyto knoflíky zhotovené z kosti jsou nalézány ve středověkých vrstvách po celém rusku i u stepních kultur. Většinou jsou po obvodu zdobeny různými ornamenty, i když mohou být i nezdobeny. Typickým příkladem jsou kostěné knoflíky nalezené v kurganu Gulbišče, viz obr. 34

034.jpg
Obr. 34 Zdobené kostěné knoflíky z kurganu Gulbišče
Stejnému účelu patrně sloužily i „olověná závaží“, častý nález ze středověkých ruských měst. Bývají různě zdobené, velikostí se shodují s výše popsanými kostěnými artefakty a jeden byl dokonce nalezen s protaženým řemínkem.
035.jpg
Obr. 35 Olověný středověký knoflík
Otázkou je, jak se tyto knoflíky používaly. Autoři článku navrhjí dvě řešení, empiricky je vyzkoušeno, že obě dobře fungují.

První, jednodušší, byť poněkud hrubá možnost je připevnění pomocí řemínku. Je na místě u silných kabátů, prošívanic, kožichů. V podstatě stačí udělat na okraji oděvu dírku, protáhnou řemínek o průměru dírky v knoflíku, řemínek protáhnout knoflíkem a zauzlovat, viz obr. 36 . Z rubové strany se může dát kožená podložka, přes kterou se udělá další uzlík, viz obr. 37 .

036.jpg
Obr. 36 Knoflík připevněný řemínkem
037.jpg
Obr. 37 Provedení rubové strany
Další variantou je přišití řemínku zvenčí na oděv, viz obr. 38 .
Poutko je možno vytvořit ze smyčky z našité stuhy či řemínku, nebo stačí přišitý obdélník kůže se štěrbinovým výřezem, viz obr. 38
038a.jpg
Obr. 38 Řemínek s knoflíkem přišitý na prošívanici a poutko z pásku kůže
Druhý, poněkud sofistikovanější způsob použití knoflíků s jednou dírkou je použití úzkého proužku látky nebo stuhy/karetky. Na jedné straně vytvoříme z našité stuhy smyčku sloužící jako poutko a na druhé straně připevníme knofík – smyčku ze stuhy prostrčíme dírkou, do smyčky vložíme přiměřeně velký klínek (osvědčil se kožený) a smyčku zatáhneme dovnitř knoflíku. Konce stuhy pak přišijeme k podkladu. Viz obr. 39 .

Obr. 39 Knoflíky a poutka z proužků hedvábné látky.

Autor: Sidney

 

Kategorie