Katalog skandinávských nálezů kroužkového pletiva

Následující text je překladem studie Catalogue of Scandinavian mail. In: Tweedle, Dominic, The Anglian Helmet from 16-22 Coppergate, York Archaeological Trust, 1992.

Katalog skandinávských nálezů kroužkového pletiva

Sonia A. O'Connor

Následující katalog je kompilací z výzkumu skandinávských nálezů kroužkového pletiva. Materiál byl prozkoumán a výběrově konzervován. Množství a kvalita detailů, stejně tak jako přesnost měření se nevyhnutelně měnila podle zachovalosti materiálu. Všechna uskutečněná měření jsou uvedena níže v milimetrech; pokud počet měření dovolil zjistit středové hodnoty a střední odchylku (s.o.), jsou uvedeny tyto údaje. U vzorků, které byly zkoumány, ale neprošly konzervací, bylo obtížné shromáždit přesná měření kroužků z důvodu korozní krusty. Vzorky konzervované autorkou jsou v textu označeny. Celkové záznamy, včetně kreseb a fotografií jsou uloženy v York Archeological Trust.

Záznamy jsou uvedeny v chronologickém pořadí a označeny jejich katalogovým číslem a kódem, kde SHM = Statens Historiska Museum, (S) = vzorek uložen ve Stockholmu, Švédsko, (U) = vzorek uložen v Gustavianu, Uppsala, Švédsko a (O) = vzorek uložen v Universitets Oldsaksamling, Oslo, Norsko. Pro každý záznam je toto označení následováno místem nálezu, kontextem, datem; materiálem a typem odění.Detailní popis kroužků používá následující klíč pro rozlišení metody uzavření: 1 = přeložený a snýtovaný; 2 = svařený; 3 = neznámá metoda. Pokud není řečeno jinak, kroužky byly kruhové, s kruhovým průřezem drátu.

 

 

n = počet měřených kroužků, PK = průměr kroužku, PD = průměr drátu, PSHR = proti směru hodinových ručiček, VSHR = ve směru hodinových ručiček.

 

 

SHM 4792 (S) Skåne, Skivarp, Öremöla, kremace; 3. století n.l., římský původ (Arwidson 1934); ?železná košile

 

Velké množství dobře zachovalého kroužkového pletiva promíšeného s korozí a spálenými kostmi, nalezeno v kotlíku z měděné slitiny spolu s dalšími nálezy, včetně meče a pozůstatků štítu. Z pletiva se nezachoval žádný kov, ale povrchové detaily byly zachovány formou tenké vrstvičky koroze, duté nebo vyplněné prachem. Dva fragmenty o počtu asi 20 a 60 kroužků byly konzervovány a rentgenovány. Byly pozorovány dva druhy kroužků, 1 očividně střídaných řadami 3; 1 s přesahem VSHR a kruhovým nýtem s vystupující hlavičkou. Kroužkové pletivo bylo velmi zmuchláno, což činilo měření a pozorování obtížným, ale oba typy kroužků se zdály shodné velikosti. PK (kroužky 1 a 3) 7.5 (s.o.=0.15, n=8), PD 1.3 (s.o.=0.14, n=11)

 

 

 

SHM 7250:X (S) Uppland, Vendel, hrob X; 520-600 n.l. (Arrhenius 1983, tabulka 61); železo

 

Okolo 90 fragmentů špatně zachovalého, navoskovaného pletiva, tlustě pokrytého korozí s otisky textilu. Většina fragmentů má jednu vrstvu ale některé jsou jasně přeložené. Jeden fragment o počtu cca 50 kroužků byl konzervován a rentgenován. Nezachoval se žádný kov a odkryté povrchy jsou silně narušené. Největší fragment 7 x 5 cm. PK (kroužky 3) 10.3 (s.o.=0.62, n=6), PD 1.8 (s.o.=0.21, n=8)

 

 

 

SHM 7250:XI (S) Uppland, Vende, hrob XI; 520-600 n.l. (Arrhenius 1983, tabulka 61); železo, fragmenty ze ?závěsu na přilbě

 

Minimálně 100 fragmentů špatně zachovalého, navoskovaného pletiva, tlustě pokrytého korozí s otisky textilu. Většina fragmentů má jednu vrstvu ale některé jsou zřetelně přeložené. Jasně rozpoznatelné tři velikosti kroužků. Bylo konzervováno a rentgenováno pět fragmentů (ae). Nezachoval se žádný kov a odkryté povrchy jsou silně narušené. Vzorek e je typu 3, ale jeví známky přítomnosti typu 1 ve všech řadách. Vzorek d je typu 3, ale dva kroužky jsou jasně typu 1, oba ve stejné řadě. Vzorek b je typu 3 ale jeden kroužek je typu 1.

 

a) PK (kroužek 1, přeložení ?PSHR) 9.47 (s.o.=0.68, n=6), PD 1.5, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1 (obr. 589a)

b) PK 6.4, 7.5, 7.6, PD 1.0, 1.2, 1.4, 1.5 (obr. 589b)

c) PK (kroužek 3) 14.4, 14.7, 15.0, PD 2.7, 2.8, 2.8 (obr. 589c)

d) PK 6.8, 7.0, 7.2, PD 1.0, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3 (obr. 589d)

e) PK 10.4 (s.o.=0.28, n=6), PD 1.7 (s.o.=0.23, n=7) (obr. 589e)

 

SHM 9785: XII (S) Uppland, Vendel, hrob XII; 520-600 n.l. (Arrhenius 1983, tabulka 61); železo, ?závěs k přilbě

 

Dvacet tři špatně zachovalých fragmentů zakrytých voskem, většina o rozměrech 15x40 mm, zmuchlaných a tlustě pokrytých korozí. Zachovány otisky textilu spolu s pozůstatky nebo otisky několika úchytek. Největší fragment byl přeložen a zakřiven ve směru řad kroužků (obr. 589j), podobně jako se skládá závěs u přilby položené na pevný povrch. Porovnání úchytek s těmi na přilbě z hrobu XII naznačuje že se jednalo o závěs na této přilbě, kryjící tváře a krk. Největší fragment byl konzervován a podroben rentgenu. Největší fragment 50 x 50 x 25, PK (3) 9.2, 10.0, 10.1, PD 2.0., 2.2, 2.6, 2.8 (obr. 589j)

 

Uppsala 8 (U) Uppland, Valsgärde, hrob 8; 500-600 n.l. (Arrhenius 1983, tabulka 61); železo, závěs k přilbě (nekonzervováno)

 

Nekompletní pozůstatky, asi sedm větších a množství malých fragmentů závěsu k přilbě, s různým stavem zachovalosti. Závěs se zdá velmi podobný jako u přilby Valsgärde 7, bez ohledu na mizernou rekonstrukci. PK (3) 12.5 (s.o. = 0.30, n = 6), PD 1.8, 2.1, 2.3, 2.4

 

 

 

15968 (O) Smedenga i Ullensaker, Akerhus, ženský hrob; asi 600 n.l.; železo

 

Čtyřicet až padesát kroužků v různém stavu zachovalosti, některé spojené jen volně. Pod vrstvou koroze dochované jemné detaily. Pletivo je konstruováno z typu 1, střídajícího se po řadách s typem 3. Kroužky typu 1 mají překlad PSHR a nýt vystouplý na obou stranách. Ačkoliv je kroužek kruhový, přesah deformuje vnější obvod do tvaru výrazné špičky. Oba typy kroužků mají okrouhlý průřez drátu. PK (1) 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 11.9, PD 1.3, 1.4, 1.4 x 1.5, 1.6 x 1.7, 1.6 x 1.8, PK (3) 10.0, 10.2, 10.3, 10.5, 10.8, PD 1.0 x 1.2, 0.7 x 1.0, 1.2 x 1.3, 1.3 x 1.5, 1.6 x 1.8

 

SHM 7250:I (S) Uppland, Vendel, hrob I; 600-640 n.l. (Arrhenius 1983, tabulka 61); železo, ?kroužková košile (nekonzervováno)

 

Sedm fragmentů, o rozměrech 30 x 20 mm až 50 x 70. Velké kroužky, velmi zkorodované a pokryté vrstvou rzi s otisky textilu. PK (3) 13.5, 14.3, 14.4, PD 2.5, 2.6, 2.6, 2.9

 

 

 

SHM 23243 (S) Södermanland, Spelvik, Landshammer, RAA 26 hrob A; 600-650 n.l.; železo

 

Čtyři fragmenty samotných kroužků dvou velikostí, obě typu 3. Malý kroužek typu 1 s připojenými pozůstatky dalších dvou. Fragment pletiva ze stejně malých kroužků, 20 x 15 mm. Zachovalo se jen málo nebo dokonce žádný kov, korozní stopy naznačují že železo bylo vystaveno ohni. Ačkoliv kroužky vypadají jako dobře zachovalé, povrchové detaily jsou zakryty kostěným a organickým smetím. Fragment pletiva byl konzervován a podroben rentgenu, čímž byla získána data pro typ 1; kroužek byl okrouhlý a podél vnějšího okraje přesahu zploštělý. Obě strany přesahu byly rovnoměrně vyklenuty. PK (3) asi 12, PD 1.5, 1.8, PK (1) 6.5, 6.7, 6.8, 6.8, PD 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 (obr. 589i)

 

 

 

Uppsala 6 (U) Uppland, Valsgärde, hrob 6; 600 – 680 n.l. (Arrhenius 1983, tabulka 61); železo, závěs k přilbě (nekonzervováno)

 

Špatně zachovalé a zamuchlané pozůstatky dlouhého závěsu, zavěšeného podél spodního okraje helmy, za lícnicemi a za nánosníkem. PK (3) 9.2, 9.2, 9.5, 9.8, 10.2, PD 1.6, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1

 

 

 

Uppsala 7 (U) Uppland, Valsgärde, hrob 7; 600 – 680 n.l. (Arrhenius 1983, tabulka 61); železo, závěs k přilbě (nekonzervováno)

 

Mnoho velkých fragmentů závěsu k přilbě, v různém stádiu zachovalosti a hodně zamuchlané. Nyní zcela odpojen od přilby. Původně zavěšen v souvislém pruhu podél spodního okraje přilby, podél očnic a napříč nánosníkem. PK (3) 9.2, 9.8, 9.8, 10.1, 11.0, PD 1.6, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0

 

 

 

SHM 7250:III (S) Uppland, Vendel, hrob III; 720-750 n.l. (Arrhenius 1983, tabulka 61); železo

 

Čtrnáct fragmentů špatně zachovalého pletiva, tlustě pokrytých korozí s otisky textilu. Všechny se zdají obsahovat velké kroužky, asi 15 mm v průměru, s výjimkou jednoho fragmentu o velikosti asi 50 x 60 mm který měl na jedné straně vrstvu pletiva s menšími kroužky. Tento fragment byl konzervován. Rentgenové snímky odhalily poskládaný kus pletiva s kroužky typu 3, spolu se samostatnou vrstvou větších kroužků typu 1 navrchu. V této vrstvě měly řady trochu jinou orientaci, kroužky zřejmě přesah a uzavření nýty ve všech řadách. V obou případech se nezachoval žádný kov a povrchy odkryté při konzervaci byly silně narušeny, ačkoliv velké kroužky byly zachovány lépe. PK (3) asi 9.5-10, PD asi 1.7-2.2, PK (1) 13.9 (s.o. = 0.23, n = 6), PD 2.2 (s.o. = 0.15, n = 6) (obr. 589f)

 

 

 

(O) Ringerike, Gjermundbu, hrob; vikingské období; železo, košile

 

Košile, spálená při kremaci, je zmuchlaná a v několika kusech, ale detaily pletiva jsou velmi dobře zachovány. Kroužky jsou dobře zřetelné s jemnými povrchovými detaily, nyní zastřenými ochrannou voskovou vrstvou. Nález byl rekonstruován jako přední část košile s krátkými rukávy. Pozice některých fragmentů je otázkou; mnoho jich bylo položeno lícem dolů takže hlavy nýtů jsou uvnitř, jiné obráceně. Pletivo je konstruováno z dvou typů řad: kroužků typu 1 s přesahem PSHR, oválnou dírou pro nýt. Nýty mají hodně klenutou hlavou a konec nýtu je vystupující. Drát má okrouhlý průřez. Meziřady jsou z kroužků typu 3, kruhového tvaru s ploškami na vnějším obvodu a z drátu s pravoúhlým průřezem. PK (1) 7.4, 7.7, 7.7, 7.7, 8.3, PD 1.09 x 1.24, 1.35 x 1.45, 1.38 x 1.38, 1.39 x 1.68, 1.44 x 1.50, PK (3) 8.35 (s.o. = 0.3, n = 5), PD 1.2 x 1.4, 1.5 x 1.7, 1.5 x 1.7, 1.4 x 2.0, 1.5 x 2.0

 

SHM 23248 (S) Gotland, Othem, Slite, hroby 14.7 a 8; vikingské období nebo pozdější; železo a měděná slitina

 

Několik malých fragmentů pletiva. Kroužky jsou uloženy v mase koroze, organického smetí a ve voskovém obalu. Dva fragmenty, spojené dohromady byly konzervovány. Rentgenové snímky odhalily pruh pletiva dvacet řad dlouhý a pět kroužků široký (obr. 589l-m). V každé z řad jsou tři železné kroužky typu ?1, následované dvěma kroužky z měděné slitiny (typ 3, drát oválného průřezu a typ 1 s přesahem PSHR), což naznačuje možnost že pruh byl součástí svislého lemu. Některé železné kroužky (?1) mají ztluštěniny naznačující přesahy a snýtování. Takovéto ztluštěniny se vyskytují ve všech řadách, ale ne na všech kroužcích; mohou být i pozůstatkem koroze. Žádný z kroužků na delší straně takové ztluštění nevykazuje. Pokud je střídání kroužků z měděné slitiny (typy 1 a 3) opakováno i na části ze železných, pak je tento okraj z jednolitých kroužků typu 3. Kroužky typu 1 z měděné slitiny mají díry pro nýty oválné až kruhové (průměr asi 1 mm), zužující se od hlavy nýtu k jeho konci. Železné nýty mají trochu zakulacené hlavy. Oba typy kroužků z měděné slitiny jsou z drátu s hlubokou rýhou na boku. Ze železných kroužků se nezachoval žádný kov; povrchy odkryté při konzervaci byly silně narušeny. PK (železné, typ 1) 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.9, PD neznámý, PK (měděná slitina, typ 3) 8.15 (s.o. = 0.20, n = 10), PD 1.7 x 1.2, PK (měděná slitina, typ 1) 8.76 (s.o. = 0.36, n = 9), PD 1.1 (obr. 589l-m)

 

 

 

SHM 14159 (S) Gotland, Tuna, Väte, neznámý kontext; vikingské období? pozdní doba bronzová až 17. století; železo, ?část oděvu (nekonzervováno)

 

Dobře zachované kroužky s kovovým jádrem, špatně zachovalé povrchové detaily. Patnáct kroužků v osmi vodorovných řadách, spojených se svislými řadami, pravděpodobně kvůli vytvarování. PK (typ 1) 8.5 (s.o. = 0.19, n = 6), PD 1.3 (s.o. = 0.11, n = 6)

 

 

 

SHM 14482 (S) Gotland, Tuna, Väte, neznámý kontext; vikingské období? pozdní doba bronzová až 17. století; železo (nekonzervováno)

 

Tři kroužky v různém stavu s kovovým jádrem a nerovným povrchem pokrytým korozí. Typ 1 s přesahem PSHR. Nýty s vysokou, zakulacenou hlavou a plochým zakončením. Kroužky jsou zploštělé (průřez drátu je pravoúhlý) a mohou být pozůstatkem řetězu nebo pletiva. PK (měření probíhalo nejprve v místě přesahu a poté na protější straně kroužku) 11.9 x 10.3, 12.1 x 11.8, 12.3 x 11.3, PD 1.0 x 1.7, 1.0 x 1.8, 1.1 x 1.9

 

 

 

Bibliografie

 

Arrhenius, B., 1983. “The chronology of the Vendel graves”, in Lamm a Nordström (edt.) 1983, 39 – 70

Arwidsson, G., 1934. “A new Scandinavian form of helmet from the Vendel time”, Acta Archaeol. 5, 243 – 257

Lamm J.P. a Nordström, H-A, 1983. Vendel Period Studies. Mus. Natl Antiq., Stockholm, Studies 2 (Stockholm)

 

Překladatelské poznámky: tam kde jsou v textu výše zmíněny otisky textilu, je v původním textu uveden termín „pseudomorphs“, což není to samé jako 3D otisk. Bohužel se mi však nepodařilo najít lepší termín. V případě výskytu samotného slova „mail“ jsem zvolil výraz pletivo, v případě spojení „mail shirt“ nebo „mail curtain“ pak mě známé výrazy kroužková košile a kroužkový závěs.

 

Doslov překladatele: výše uvedený text nedovoluje v případě kroužkových zbrojí nelze nalézt žádnou souvislost mezi datováním, místem nálezu a použitými rozměry kroužků a technologií. Princip spojování kroužků do pletiva se prvně objevil už v římsko – keltských dobách a přežíval až do 17. století, kdy došlo k definitivnímu vytlačení zbrojí a doplňků tohoto typu. To obnáší nejméně 1200 let používání, během kterých nedošlo ke změnám základní technologie, měnil se však tvar a ochranný koeficient finálních výrobků. Nikde v textu výše nebyly nalezeny žádné podklady pro úvahy o jiném způsobu pletení než je 4-v-1.

 Autor překladu: Boza


klikněte pro zvětšení

Kategorie